^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                              

Programy profilaktyczno wychowawcze

Rzecz o tolerancji

W dniach 8 i 11 marca 2013r. młodzież uczestniczyła w zajęciach dotyczących tolerancji poprowadzonych przez studentów Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Józefowie.

 

 

 


Akcja "Szlachetna paczka"


6 grudnia dniem kiermaszu ciast domowego wypieku i Szlachetnej paczki.


Przerwa z jabłkiem  15 listopada 2012

 Światowy Dzień bez Papierosa uczciliśmy przerwą z jabłkiem.

 mg 1125


Program wychowawczy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał.. {…}o to, aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.” Jan Paweł II    

„Trzeba przywrócić naszemu myśleniu sens globalności [..j, przywrócić naszym pokoleniom poczucie odpowiedzialności. Przyszłość będzie na pewno efektem wyborów dokonywanych przez człowieka" Aurelio Peccei

Podstawa prawna

1.    Ustawa o  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami.

2.    Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17 ) 

3.    Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 483,  z późniejszymi zmianami) 

4.    Karta Nauczyciela art. 6 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

5.    Statut szkoły

Program opracowała komisja ds. wychowania i profilaktyki w składzie:

Przewodnicząca - Elżbieta Sieradzka

Członkowie komisji - Alicja Adamiec, Leszek Celej, Jerzy Gańko, Tomasz Kowalczyk, Alina Łodyga, Magdalena Ostrowska, Jadwiga Tarczyńska, Maria Wójcik, Katarzyna Zawadzka, Janusz Zduńczyk, Elżbieta Zelwowiec.

Program zaktualizowany do nowej podstawy programowej – wrzesień 2012

NACZELNY CEL WYCHOWANIA:

Wszechstronny rozwój osobowy każdego ucznia w wymiarze: 

- intelektualnym, 

- moralno - społecznym, 

- duchowo - emocjonalnym  

- fizycznym.

 

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia (art. 4 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07. 09.1991).

Szkolny program wychowania zawiera opis zadań i celów wychowawczych zawartych w ustawach oświatowych i rozporządzeniach oraz określonych przez Radę Pedagogiczną naszego Zespołu Szkół Zawodowych.

Program wychowawczy naszego zespołu obejmuje:

I.    Cele wyznaczone do realizacji

II.    Wizerunek absolwenta szkoły 

III.    Zdania szkoły jako środowiska wychowawczego

IV.    Obszary oddziaływań wychowawczych 

V.    Powinności wychowawcze nauczycieli

VI.    Stałe uroczystości szkolne o charakterze wychowawczym

VII.    Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

VIII.    Współpraca wychowawcza ze środowiskiem lokalnym

IX.    Cele wychowawcze samorządu uczniowskiego

X.    System oceniania zachowania uczniów. 

I.    CELE WYZNACZONE DO REALIZACJI

1.    Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

2.    Przygotowanie ucznia do pełnienia określonych ról społecznych i zawodowych.

3.    Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

4.    Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych i religijnych.

5.    Uczenie zachowań asertywnych w walce z uzależnieniami.

6.    Rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

7.    Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej rozwojowi indywidualnemu takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości. 

8.    Rozwijanie postaw społecznych takich jak: szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

9.    Budowanie w zespole więzi osobowych opartych na ogólnie przyjętych wartościach: empatii, tolerancji i kulturze osobistej.

10.    Rozwijanie postaw humanitarnych skierowanych na niesienie pomocy innym.

11.    Kształtowanie postaw odpowiedzialności za tradycje szkoły i regionu.

12.    Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy.

13.    Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami lokalnymi.

Wyżej wymienione cele działania mają pomóc w stworzeniu absolwenta szkoły o określonym wizerunku.

II.    WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent szkoły:

szanuje rodzinę i jest za nią odpowiedzialny

posiada umiejętność pełnienia różnych ról społecznych

jest człowiekiem uczciwym i honorowym

jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny

solidnie i odpowiedzialnie podchodzi do wykonywanej pracy

przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury - przestrzega zasady tolerancji

wyeksponuje swoje dobre, mocne strony

wyraża swoje opinie

broni swoich racji

właściwie reaguje na sugestie i krytykę

kocha Ojczyznę i jest za nią odpowiedzialny

kształci się nieustannie

twórczo podchodzi do rzeczywistości

świadomie korzysta ze środków informatycznych i medialnych

dba o zdrowie własne i innych

tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu

podejmuje inicjatywę w swoim środowisku

Aby stworzyć wyżej wymieniony wizerunek absolwenta szkoły przyjmujemy następujące zadania wychowawcze.

III.    ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

1.    Wspieranie rodziców posiadających pierwotne i największe prawo wychowywania

    swoich dzieci.

2.    Podmiotowe traktowanie uczniów i szanowanie ich godności osobistej.

3.    Stwarzanie sytuacji wyzwalających ich aktywność i kreatywność.

4.    Wspomaganie uczniów w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych.

5.    Budzenie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów.

6.    Rozwijanie pasji poznawczych uczniów ukierunkowanych na ciągłe pogłębianie wiedzy.

7.    Uczenie szacunku dla dobra wspólnego oraz umiejętności życia w społeczności

    szkolnej i lokalnej.

8.    Prowadzenie działań profilaktycznych w odniesieniu do uzależnień i patologii zachowań.

9.    Zadania prozdrowotne szkoły wyrabiające odpowiedzialność za zdrowie oraz życie

własne i innych osób.

10.    Rozwijanie możliwości szerokiego poznania poprzez środki informatyczne i medialne.

11.    Wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

12.    Rozwijanie patriotyzmu jako wartości najwyższej i poczucia tożsamości narodowej.

Wyżej wymienione zadania będą realizowane w następujących obszarach wychowawczych

IV.    OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ  WYCHOWAWCZYCH

1.    Relacje osobowe: nauczyciel – uczeń

szkoła jest wspólnotą nauczycieli i uczniów - wychowawcy są wzorem dla swoich uczniów

wychowawcy i uczniowie są życzliwi wobec siebie, prowadzą dialog - wychowawcy sprawiedliwie oceniają wszystkie osiągnięcia uczniów

nauczyciele i uczniowie są w stosunku do siebie uczciwi i rzetelni (prawdomówni, potrafią przyznać się do swoich pomyłek i błędów)

2.    Wpływ wychowawczy grupy rówieśniczej

wychowawca powinien wywierać wpływ na funkcjonowanie grup rówieśniczych w klasie

wychowawca powinien wspierać dobre inicjatywy grup i zwalczać wszelkie działania negatywne

wychowawca powinien inicjować tworzenie pozytywnych grup w klasie (np. grupa samopomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z nauką)

3.    Oddziaływania wychowawcze w procesie dydaktycznym

nauczyciele powinni być kompetentni i uczciwi w przekazywaniu wiedzy - w procesie dydaktycznym uczeń zaspokaja swą naturalną ciekawość

uczeń korzysta z szansy prawdziwie wolnego poznania i poszukiwania prawdy

formy przekazu wiedzy powinny pobudzać zainteresowanie uczniów i umiejętnie

kształcić samodzielne myślenie

zwrócenie szczególnej uwagi na edukację medialną czyli wychowywanie do właściwego odbioru i jego wykorzystania

system oceniania uczniów powinien być zrozumiały i stymulujący do dalszego

rozwoju

4.    Budowanie szkolne i wspólnoty i samorządności

wzajemne poznanie i funkcjonowanie w relacji nauczyciela - wychowawcy i ucznia - wychowanka odbywa się w atmosferze pozbawionej lęków, w czasie przeznaczonym na rozmowę z uczniem (mogą to być spotkania pozalekcyjne, wspólne prace na rzecz szkoły, wspólne wyjazdy klasowe)

nauczyciel wspiera samodzielne inicjatywy uczniów podejmowane na rzecz innych osób, instytucji i szeroko pojęte środowisko szkolne

5.    Udział uczniów w imprezach sportowych i ich organizowaniu.

6.    Uroczystości klasowe i szkolne (np. spotkania wigilijne, "Święto Szkoły").

7.    Uczestnictwo w imprezach kulturalnych.

8.    Uczestnictwo w obchodach świąt narodowych i kościelnych.

9.    Udział w rekolekcjach szkolnych.

10.    Kontakty regionalne i pielęgnowanie kultury regionalnej.

11.    Elementy wychowania zawarte w organizacji pracy szkoły

czas pracy szkoły ułatwia uczniowi planowanie dnia, nie wprowadza w jego życie chaosu

efektywne wykorzystanie czasu pracy nauczycieli, ich punktualność, sprawne prowadzenie lekcji kształtuje pozytywny stosunek ucznia do zajęć szkolnych

sprawność działania wszystkich osób pracujących w szkole, praca sekretariatu, praca pracowników obsługi i sposób odnoszenia się personelu do uczniów wywierają duży wpływ na kształtowanie się obrazu przyszłej pracy zawodowej absolwentów

regulaminy szkolne zawierają realne wymagania i są konsekwentnie egzekwowane (zwalczanie przejawów molestowania psychicznego nauczycieli przez uczniów, zwalczanie działań destrukcyjnych i zachowań agresywnych)

W wymienionych obszarach mają funkcjonować wszyscy nauczyciele zgodnie z poniższymi powinnościami wychowawczymi.

V.    POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI

1.    Każdy nauczyciel - wychowawca tworzy i realizuje wspólnie z klasą indywidualny

    plan działań wychowawczych.

2.    Realizując swoje zadania wychowawca powinien:

szczegółowo rozpoznać warunki życia każdego wychowanka (sytuacja rodzinna i materialna ucznia)

utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań wychowawczych

współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych

inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać szczególną opieką

    uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej

3.    Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczego, aby ukazać:

wartości ogólnoludzkie, które mogą stać się pomocne w życiu człowieka

proces podejmowania decyzji i ich skutków

możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych i dokonywania wyborów - wartości rodziny w życiu człowieka

znaczenie norm moralnych w życiu człowieka

osiągnięcia człowieka będące efektem jego pracy i zaangażowania

4.    Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez konstruktywnych sytuacji wychowawczych:

uczyć systematyczności, dokładności, solidności, punktualności, tolerancji, przestrzegania obowiązujących norm

podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich samokrytycyzmu

uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie

zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego - uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo - dbać o kulturę języka uczniów

VI.    STALE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM

Program wychowawczy szkoły realizowany jest w różnorodny sposób, a celom wychowawczym podporządkowany jest również kalendarz uroczystości, imprez szkolnych, apeli organizowanych i obchodzonych przez społeczność uczniowską. Oto on:

1.    Uroczystości i święta szkolne

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Święto Szkoły

uroczyste wigilie klasowe studniówka klas maturalnych

"półmetki" klasowe

Szkolny Dzień Sportu pożegnanie absolwentów szkoły

uroczyste zakończenie roku szkolnego

2.    Uroczyste apele okolicznościowe

Dzień Patrona Szkoły

Święto Niepodległości Rocznica 

Konstytucji 3-go Maja

3.    Imprezy i akcie o zasięgu pozaszkolnym

Nauczycielski Turniej Piłki Siatkowej Szkół Powiatu Mińskiego 

Akcja "Góra grosza"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

VII.    ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Rodzice biorą udział w życiu szkoły poprzez:

uczestnictwo w zebraniach klasowych i dniach otwartych szkoły

pracę w radzie rodziców szkoły i klasowych radach rodziców

kontakty indywidualne z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły kontakty

korespondencyjne (w dzienniczkach uczniów i listy indywidualne) oraz kontakty telefoniczne

opiniowanie planów wychowawczych klas i szkoły

pomoc w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych

pomoc w organizacji wycieczek szkolnych

uczestniczenie w procesie pedagogizacji prowadzonym przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, pracowników służby zdrowia i wychowawców klasowych

VIII.    WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele naszego zespołu biorą udział w akcjach organizowanych przez:

    Miejski Dom Kultury (konkursy, wystawy, koncerty)

Miejską Szkołę Artystyczną np. oprawa imprez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (prelekcje, szkolenia rady pedagogicznej, zajęcia terapeutyczne dla uczniów)

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( coroczne Powiatowe Konferencje "Szkoła dla profilaktyki", realizacja programu NOE")

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (konkursy, imprezy promujące zdrowy styl życia, akcje prozdrowotne np. Dzień bez papierosa)

MOSiR i "Mazovię" - (organizacja turniejów sportowych, treningi i zajęcia wychowania fizycznego, organizacja Szkolnego Dnia Sportu)

udział przedstawicieli samorządów lokalnych w ważniejszych uroczystościach na terenie szkoły 

współpraca z Parafią Św. Jana Chrzciciela - rekolekcje, ważniejsze uroczystości szkolne

IX.    CELE WYCHOWAWCZE SZKOLNEGO SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

1.    Inicjowanie i samodzielne podejmowanie zadań o charakterze społeczno-obywatelskim.

2.    Przygotowanie młodzieży do życia w społeczności ludzkiej i pełnienia w mej powinności obywatelskich.

3.    Nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi.

4.    Wykonywanie różnorodnych czynności społecznych i wchodzenie w role społeczne  np. pomaganie, reprezentowanie.

5.    Uczenie się podlegania społecznym ocenom zarówno pozytywnym i negatywnym.

X.    SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

Preferencyjne kryteria oceny zachowania ucznia

1.    Uczeń wzorowy nie może mieć opuszczonej ani jednej godziny nieusprawiedliwionej i nie spóźnia się na zajęcia.

2.    Każdy uczeń jest wolny od nałogów - nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie używa narkotyków.

3.    Każdy uczeń okazuje szacunek całej społeczności szkolnej.

4.    Każdy uczeń prezentuje odpowiednią kulturę słowną.

Przedstawione kryteria preferencyjne będą miały szczególny wpływ na ocenę zachowania ucznia.

Wszystkie kryteria oceny zachowania uczniów zostały ujęte w 4 podstawowe kategorie:

I.    KULTURA OSOBISTA UCZNIA

II.    ZDROWIE WŁASNE I INNYCH

III.    STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

IV.    AKTYWNOŚĆ SZKOLNA I POZASZKOLNA

Proponuje się wprowadzenie w życie KARTĘ OCENY ZACHOWANIA UCZNIA, która będzie jednocześnie dokumentem obiektywnego oceniania ucznia/zał. Nr1/


Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim


Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez:
- ukształtowanie prawego charakteru,
- budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne,
- uznanie i przestrzeganie norm społecznych
- budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, 
- uświadomienie sobie celów życiowych.
Profilaktyka - to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych w literaturze przedmiotu jako zachowania ryzykowne.


Akty prawne do działań profilaktycznych.

Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu profilaktycznego stanowią:
1.     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 72. 
2.  Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. art. 3, art. 19, art. 33.
3.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późno zm.).
4.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Z 2002 r. nr 10, poz. 96).
5.  Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2002 r. nr 51, poz. 458).
6.    Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Z 2002 r. nr 121 poz. 1037).
7.  Rozporządzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tychh poradni (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 109).
8.    Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 111, poz. 535 z późno Zm.).
9.   Rozporządzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (Dz. U. z 2001 r. nr 13).
10.    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 z późno Zm.).
11.    Ustawa z dnia 4 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997 r. nr 75, poz. 468).
12.    Ustawa z dnia 11 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55).
13.    Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 226).
14.    Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach (Dz. U. z 2003 r. nr 11, poz. 114).
15.    Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17 )
16.    Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
17.    Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV.
18.    Narodowy Program Zdrowia 1996-2005 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
19.    Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
20.    Statut Szkoły.

Program profilaktyki w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim opracowany jest na cały cykl kształcenia i ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania środków psychoaktywnych, przemocy i agresji, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym młodzieży oraz patologii społecznych poprzez szeroką edukację zdrowotną.
Pomoc w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych ma chronić młodzież przed zagrożeniem niedostosowania społecznego.
W realizacji zadań profilaktyki uczestniczą wszyscy nauczyciele, wspierając rozwój uczniów w toku oddziaływań na każdej lekcji oraz wszyscy pracownicy szkoły. Oddziaływania te to promowanie własnych, pozytywnych postaw społecznych, korygowanie nieprawidłowych zachowań uczniów, stwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa oraz rozwijanie u uczniów poczucia wartości i brania odpowiedzialności za własne decyzje. Oprócz takich oddziaływań prowadzone są zajęcia umożliwiające uczniom nabywanie nowych umiejętności służących budowaniu dojrzałej osobowości.

Obszary działań profilaktycznych zawierają się w następujących blokach tematycznych:
1.    Blok integracyjny prowadzący do lepszego poznania się uczniów w obrębie klasy lub grupy warsztatowej, budowania poczucia akceptacji i przynależności
2.  Blok rozwijający umiejętności społeczne, interpersonalne umożliwiające nabycie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania pozytywnych relacji z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, opierania się presji grupy.
3.  Blok rozwijający umiejętności psychologiczne pozwalający kształtować właściwe postawy i hierarchię wartości, radzenia sobie ze stresem i napięciami emocjonalnymi.
4.   Blok umożliwiający poznanie własnych cech charakteru i wynikających z nich zachowań w różnych sytuacjach, poznanie reakcji i zachowań rówieśników.
5.    Blok dotyczący zagrożeń, na które napotyka młody człowiek w otaczającym go świecie, zdrowotnych i społecznych konsekwencji, zachowań ryzykownych, często prowadzących do uzależnień, umożliwiający poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń i możliwości przeciwdziałania im.

Zadania realizowane w ramach programu szkolnej profilaktyki
1.    Stworzenie przyjaznego klimatu szkoły
diagnoza procesu adaptacji uczniów w klasach pierwszych ankieta,
przeprowadzenie ankiety "Co sądzę o mojej szkole?" - w k I. II-III, IV
organizowanie imprez klasowych i szkolnych;
prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności interpersonalne uczniów, nauczycieli, rodziców
opracowanie dla wychowawców scenariuszy zajęć godzin wychowawczych, które będą dostępne w bibliotece szkolnej;
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących wartościową formą wykorzystania czasu wolnego;
zachęcanie do pracy w wolontariacie;
prowadzenie kół rozwijających zainteresowania uczniów;
wspomaganie uczniów z ubogich rodzin poprzez:
udostępnianie  podręczników z biblioteki szkolnej, . organizowanie dożywiania (obiady lub całodzienne wyżywienie w internacie, finansowanie przez GOPS, MOPS, 
stypendia socjalne,
stypendia a Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (uprawnienie);
pozyskiwanie sponsorów.    
2.    Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników do działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli:
organizowanie zebrań rodziców - pedagogizacja;
"dni otwarte" w szkole;
gromadzenie (opracowywanie) dla wychowawców materiałów, literatury, na spotkania z rodzicami dostępnych w bibliotece szkolnej; indywidualne konsultacje i porady; imprezy klasowe i szkolne (półmetek, studniówka, spotkania integracyjne).
3.    Wypracowanie strategii szkoły wobec używania substancji psychoaktywnych, przemocy rówieśniczej oraz innych niepożądanych zachowań i konsekwentne jej wdrażanie:
przeprowadzenie diagnozy sytuacji wychowawczej szkoły;
wypracowanie, wdrożenie i wykorzystywanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
4.    Pomoc uczniom mającym trudności w nauce:
indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami, uczniami;
samopomoc koleżeńska;
konsultacje w PPP
5.    Wczesne rozpoznawanie uczniów z grupą ryzyka i kierowanie ich do pedagoga lub psychologa dla przeprowadzenia wstępnej diagnozy;
indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami, wychowankami;
konsultacje w PPP
6.    Pomoc uczniom zagrożonym różnymi rodzajami patologii społecznych:indywidualne konsultacje z uczniami, rodzicami, nauczycielami;
kierowanie do instytucji udzielających specjalistycznej pomocy PPP, PCPR, Sąd, KPP, CPU, specjalistyczne poradnie;
    podejmowanie omawianej tematyki w ramach gddw;
    realizacja programów profilaktycznych "NOE", "Korekta";
    realizacja wybranych fragmentów innych programów profilaktycznych,
  spotkania indywidualne i zbiorowe (klasowe) z pielęgniarką szkolną, pedagogiem, specjalistami z zewnątrz, np. policjant, kuratorem, psychologiem, terapeutą;
    projekcje filmów edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień, z przemocy i innych; - organizowanie spektakli teatralnych z profilaktyki problemowej. 
7.    Udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocypoza szkołą: 
    indywidualne konsultacje;
  zebrania z rodzicami - pedagogizacja, organizowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych;
    biblioteczka informacyjna dostępna u pedagoga. 
8.    Szkolenie kadry pedagogicznej i pracowników szkoły w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych:
    doskonalenie nauczycieli i pracowników szkoły w ramach WDN;
  doskonalenie nauczycieli poza szkołą - konferencje, kursy, studia podyplomowe, itp.

Cel główny
    ochrona młodego człowieka przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, hamujących i niszczących rozwój
    osłabienie czynników ryzyka i wzmacniania czynników chroniących.

Cele operacyjne
1.    Przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku pojawienia się ich na terenie szkoły i w środowisku.
2.    Kształtowanie postaw i wartości umożliwiających dokonywanie wyboru zachowań właściwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
3.    Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
4.    Budowanie dobrej współpracy między rodzicami, uczniami, nauczycielami i instytucjami wspierającymi rodzinę w wypełnianiu przez nią swoich zadań.
5.    Promowanie zdrowego stylu życia.
6.    Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym.

Ad. 1 Przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku pojawienia się ich na terenie szkoły i w środowisku:
    uświadomienie uczniom, które z ich zachowań są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla innych,
    poszukiwanie sposobów poprawy bezpieczeństwa w szkole,
    uświadomienie przyczyn sięgania przez ludzi po środki psychoaktywne oraz dostrzeganie zagrożeń związanych z ich używaniem,
    pokazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistej bez stosowania używek,
    uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia (rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem).

Ad. 2 Kształtowanie postaw i wartości umożliwiających dokonywanie wyboru zachowań właściwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
   rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dojrzewania, 
 kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów/koleżanek, dostarczenie uczniom wiedzy na temat rozwiązywania konfliktów mogących zaistnieć w szkole z wykorzystaniem zachowań asertywnych, 
    kształtowanie u uczniów postawy akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennego zdania innych ludzi,
   wymiana poglądów związanych z różnymi sposobami odniesienia, stosowanymi przez młodzież w sytuacjach związanych z używaniem środków uzależniających,
   ukazania sposobu podnoszenia własnej samooceny i poczucia wartości własnej i innych osób,
    przekazywanie podstawowych wiadomości na temat zachowań stanowczych (asertywnych) uczenie się rozpoznawania swoich zachowań, uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i uczenie się mówienia NIE,
    rozpoznawanie emocji przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmu konfliktu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemem,
   budowanie i wzmacnianie naturalnych systemów wsparcia dla młodzieży, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość.


Ad. 3 Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
    stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju,
    nauka alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań, hobby oraz zaspokajanie potrzeb bez pomocy substancji psychoaktywnych,
    przedstawienie uczniom pozytywnego wpływu ruchu na organizm człowieka.

Ad. 4 Budowanie dobrej współpracy między rodzicami, uczniami, nauczycielami i instytucjami wspierającymi rodzinę w wypełnianiu przez nią swoich zadań:
    stworzenie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach),
    wypracowanie spójnej polityki szkoły wobec palenia, picia alkoholu i odurzania się narkotykami oraz konsekwentne jej wdrażanie (jasne określenie wymagań co do zachowań uczniów oraz reakcji szkoły na zachowania nieprawidłowe, informowanie o tym uczniów i ich rodziców,
    budowanie jednorodnego środowiska wychowawczego wśród nauczycieli i rodziców w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dziećmi,
    pozyskiwanie rodziców jako sojuszników działań wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli,
    wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich w porozumieniu z rodzicami do pedagoga szkolnego dla przeprowadzenia wczesnej diagnozy a w dalszej kolejności do poradni psychologiczno-pedagogicznej, lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy,
    udostępnienie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą (placówki służby zdrowia i organizacji pozarządowych), 
    szkolenie kadry pedagogicznej oraz pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych.

Ad. 5 Promowanie zdrowego stylu życia
    uświadomienie uczniom o konieczności zrozumienia podstawowych zasad funkcjonowania organizmu, aby umieli ocenić stan swojego zdrowia,
    kształtowanie umiejętności planowania przedsięwzięć wyprzedzających chorobę, nie dopuszczać do zachorowań, wspomagać zdrowie
    utrzymywanie sił obronnych w stałej gotowości,
    nie nadużywanie leków, stosowanie tylko w sytuacjach koniecznych i pod kontrolą lekarza,
    utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej poprzez częsty ruch,
    przekazywanie wiedzy uczniom o zasadach prawidłowego żywienia,
    świadome hartowanie swojego ciała i psychiki, w celu przygotowania się do sytuacji trudnych w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej,
    rozwijanie umiejętności walki ze stresem, rozróżnianie „dobrego” i „złego” stresu,
    zachęcanie uczniów do pozostawanie wolnym od nałogów oraz podejmowanie wysiłku do ich porzucania, motywowanie i wspieranie,
    kształtowanie u uczniów społecznego wymiaru zdrowia poprzez pojęcia takie jak: asertywność, tolerancja i kompromis,Ad. 6 Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym
    uświadomienie o zagrożeniach internetowych poprzez niewłaściwe jego wykorzystywanie;
    omówienie konkretnych zagrożeń takich jak: pornografia, pedofilia, przemoc, uzależnienie oraz nieświadome udostępnienie informacji
    pokazanie zagrożeń w ciągłym przebywaniu w cyberprzestrzeni;
    poszukiwanie sposobów poprawy bezpieczeństwa informatycznego;

 Badania efektów działania program - ewaluacja
1.    Monitorowanie, ewaluacja i wnioski do dalszej pracy przygotowuje i opracowuje Zespół ds. Wychowania i Profilaktyki.
2.    Przyjmuje się następujące sposoby ewaluowania działań profilaktycznych:
    wywiady i ankiety na temat odbioru programu przez uczniów, rodziców i nauczycieli,
    kwestionariusze dla nauczycieli i rodziców oraz uczniów na temat skuteczności programu, w celu porównania wyników będzie powtarzany.
    obserwacja zmian w zachowaniu uczniów po wdrożeniu programu.
    analiza i wnioski płynące z zachowania uczniów w toku realizacji programu.
    stałe monitorowanie zachowania uczniów.
    stałe monitorowanie realizacji programu i modyfikowanie.
Program jest zgodny z programem wychowawczym szkoły. Będzie on poddawany ewaluacji przez Zespół ds. Wychowania i Profilaktyki.
    
                                                        

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg