^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                              

Struktura i forma egzaminu maturalnego z j. polskiego

IV. STRUKTURA I FORMA EGZAMINU

1. Opis egzaminu

Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części:

a) ustnej – zdawanej na jednym poziomie i ocenianej przez przedmiotowy zespół

egzaminacyjny,

b) pisemnej – zdawanej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, ocenianej

przez egzaminatorów zewnętrznych okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Ustna część egzaminu składa się z dwóch części:

a) wypowiedzi zdającego na wybrany temat,

b) rozmowy zdającego z przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym dotyczącej

tematu prezentacji i bibliografii.

Pisemna część egzaminu składa się z dwóch części:

a) egzaminu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu,

b) egzaminu sprawdzającego umiejętność pisania w związku z tekstem literackim

zamieszczonym w arkuszu.

2. Szczegółowy opis ustnej części egzaminu

Ustna część egzaminu trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut

i rozmowa z egzaminatorami – około 10 minut) i sprawdza przede wszystkim umiejętność

komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy.

1) Przygotowanie do egzaminu:

a) nauczyciel języka polskiego przedstawia uczniowi na początku nauki w klasie

maturalnej szkolną listę tematów,

b) z listy zaproponowanych tematów uczeń wybiera jeden i określa sposób jego

realizacji oraz zakres materiału służącego do opracowania tematu,

c) liczba tematów przygotowanych w szkole przez nauczycieli języka polskiego

powinna być taka, by zapewniała uczniom możliwość wyboru – jeden temat może

być wybrany przez kilku uczniów,

d) uczeń klasy przedmaturalnej, w terminie ustalonym przez szkołę, może zgłosić

temat własny, wynikający z pozaszkolnych zainteresowań. Temat może być

umieszczony na liście, jeśli uzyska akceptację zespołu nauczycieli polonistów

redagujących szkolną listę tematów.

e) materiały pomocnicze, które uczeń może (o ile temat na to pozwala) wykorzystać

podczas egzaminu, to np.: wykonany przez siebie film, nagranie wywiadu

lub wypowiedzi (np. gwarowej), fragmenty z literatury pełniące rolę cytatu,

reprodukcje dzieł sztuki, kadry z filmu, fotografie (np. zabytków architektury),

nagrania muzyczne; zdający może także korzystać z planu prezentacji, zgodnego

z wzorem zamieszczonym na następnej stronie Informatora,

f) Zgodnie z § 73. ust.5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych „zdający dostarcza przewodniczącemu

zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu

nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego

z danego języka” a tydzień przed egzaminem – ramowy plan prezentacji i wykaz

materiałów pomocniczych (o ile takie przygotował). Niedostarczenie bibliografii

w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia

do części ustnej egzaminu.

16

Wzór dokumentu, z którego zdający może korzystać podczas egzaminu

Dokument nie może przekraczać 1 strony formatu A4.

Imię i nazwisko

TEMAT

I. Literatura podmiotu

II. Literatura przedmiotu

III. Ramowy plan wypowiedzi

1. Określenie problemu

2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści)

3. Wnioski

IV. Materiały pomocnicze

1. ..............................

2. ..............................

3. .............................. Podpis zdającego

2) Egzamin:

a) w części pierwszej sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie

wyznaczonym przez temat i wykorzystanie przygotowanych materiałów

pomocniczych,

b) w części drugiej, w której sprawdzane są: rozumienie pytań przez zdającego,

umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność uzasadniania własnego

stanowiska, egzaminatorzy podejmują ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu

lub/i bibliografii; zadane pytania odnotowują w protokole egzaminu,

c) w obu częściach egzaminu, które są dla zdającego obowiązkowe, sprawdza się

i ocenia: sprawność oraz poprawność językową. Nie ocenia się oddzielnie języka

prezentacji i języka rozmowy. Jeżeli zdający nie podjął rozmowy,

nie uzyskuje punktów za język.

d) rozmowę na wybrany przez ucznia temat przeprowadza się

po wygłoszonej prezentacji.

3. Zasady oceniania ustnej części egzaminu

Egzamin jest oceniany według kryteriów jednakowych w całym kraju.

W ustnej części egzaminu ocenie podlegają: prezentacja tematu (zawartość

merytoryczna i kompozycja wypowiedzi), rozmowa o problemach związanych

z prezentowanym zagadnieniem i sprawność językowa w obu częściach egzaminu.

Za ustną część egzaminu zdający może uzyskać 20 punktów w następującym układzie:

• za prezentację tematu:

5 pkt (3 za zawartość merytoryczną , 2 za kompozycję) – 25% ogólnej punktacji,

• za rozmowę:

7 pkt – 35% ogólnej punktacji,

• za język:

8 pkt (oceniany w obu częściach egzaminu) – 40% ogólnej punktacji.

Ustną część egzaminu ocenia przedmiotowy zespół egzaminacyjny według

kryteriów załączonych na następnej stronie.

Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej

Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, jeżeli uzyskał

co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg