^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                              

TECHNIKUM Lista tematów na ustny egzamin maturalny

 

 TECHNIKUM 
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH nr 2
im. POWSTAŃCÓW WARSZAWY
w  MIŃSKU MAZOWIECKIM
  

Lista tematów na ustny egzamin maturalny

 z języka polskiego w roku 2015

 

opracowana przez zespół nauczycieli języka polskiego

w Technikum  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

 

I  LITERATURA

 

1.Mary, duchy, widziadła i ich funkcja w wybranych utworach literackich różnych epok.

2.Zwątpienie w miłość prawdziwą. Omów zjawisko na przykładzie wybranych

utworów literackich z różnych epok.

3.Odwołując się do wybranych dzieł literackich, scharakteryzuj i porównaj modele religijności w Biblii i w literaturze dawnych Greków i Rzymian.

4.Omów sposób funkcjonowania motywu pielgrzyma-tułacza na wybranych przykładach

literackich.

5.Przywołując odpowiednie przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych wwybranych epok.

6. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje i jak

rzutowały na życie bohaterów literackich.

7."Ostoja polskości, czy świat zepsuty?" Literacki wizerunek szlacheckiego świata w utworach literackich różnych epok

8.Waganci, „mędrki piśmienne”, przewodnicy narodu i dekadenci. Omów temat w oparciu o wybrany materiał literacki.

9.Jednostka w tworząca własny kodeks moralny w celu ustalenia sensu istnienia. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów literackich. (A. Camus, F. Kafka, St. I. Witkacy, F. Dostojewski).

10. Bieda i bogactwo jako dwa bieguny życia jednego człowieka. Omów na podstawie wybranych przykładów różnych epok.

11.Wiara i niewiara jako postawy człowieka wobec problemu istnienia Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia, odwołując się do literatury średniowiecznej i współczesnej. T. Różewicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert - trzy koncepcje poezji współczesnej. Zaprezentuj na wybranych przykładach.

12.Od Doświadczyńskiego do Zołzikiewicza. Funkcje imion, nazwisk i nazw znaczących

w utworach literackich różnych epok.

13. Modlitwa jako motyw literacki na przestrzeni epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

14. Scharakteryzuj postać tyrana, despoty, władcy absolutnego w odwołaniu do wybranych

tekstów literackich.

15.W jaki sposób twórcy literatury różnych epok realizowali hasło „Śmiechem naprawiać obyczaje”? Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

16.Ludzkie i boskie drogi sprawiedliwości. Zanalizuj to zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literatury polskiej i obcej.

17.Bohaterowie i antybohaterowie w wybranych utworach literackich. Omów ich kreacje, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.

18.Ideały rycerskie w literaturze powszechnej. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

19.Cz. Miłosz i W. Szymborska wobec historii i dylematów moralnych. Przedstaw zagadnienie interpretując wybrane teksty poetyckie obu autorów

20.Święty i świętość w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat na przykładach z wybranych utworów.

21.Pamiętnik jako forma literacka. Przedstaw różne kreacje świata przedstawionego i bohatera pamiętnika na wybranych przykładach z literatury polskiej.

22.Literatura o niezawinionym cierpieniu. Omów temat na przykładach wybranych utworów.

23.„ A to Polska właśnie…” Na podstawie wybranych dzieł, zaprezentuj obrazy polskiego społeczeństwa utrwalone przez twórców różnych epok.

24.Spotkania wrogów w literaturze. Omów ich formy i funkcje w wybranych utworach literackich.

25.Omów twórczość wybranego polskiego pisarza współczesnego, ukazując jego dzieła w kontekście społecznym, pokoleniowym lub artystycznym.

26.Jan Kochanowski, Piotr Skarga i Ignacy Krasicki o swoim narodzie. Porównaj opinie pisarzy o Polsce i Polakach.

27.W paraboli (przypowieści) świat przedstawiony jest wykładnikiem jakiejś ogólnej prawdy moralnej, filozoficznej czy religijnej. Zilustruj tę definicję przykładami wybranych dzieł literackich.

28.Problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych. Omów problem, odnosząc się do wybranych utworów.

29.Dom i rodzina jako miejsce kształtowania osobowości człowieka. Przedstaw różnemotywu na wybranych przykładach literackich.

30.Antynomie wolności i konieczności w życiu człowieka. Porównaj artystycznetego motywu i funkcje, odwołując się do tekstów literackich przynajmniej dwóch epok.

31.Porównaj różne sposoby przedstawienia i funkcje motywu rewolucji w wybranych dziełach literackich.

32.Topos władcy idealnego w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

33.Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia w Biblii i kulturze starożytnej Grecji.

34.Wygnanie i wykorzenienie jako źródło cierpień. Omów temat na podstawie wybranych utworów XX wieku.

35.Moralność obozowa wobec moralności ludzi na wolności. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

36.Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy i losy bohaterów wybranych utworów literackich o „wieku pogardy”.

37.Doświadczenie getta. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.

38.Porównaj obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku na przykładzie wybranych dzieł literackich.

39.Pisma użytkowe (np. życiorys, testament, kwestionariusz…) jako kontekstu utworów poetyckich. Scharakteryzuj sposoby ich wykorzystania w wybranych wierszach, np. J. Słowackiego, Z. Herberta, W. Szymborskiej, s. Barańczaka, E. Lipskiej).

40.Motyw sądu, procesu i śledztwa w literaturze. Zanalizuj sposób przedstawienia i funkcję motywu w wybranych dziełach literackich.

41.Pisarz świadkiem swej epoki. Przedstaw temat, wykorzystując wybrane

      utwory literatury od średniowiecza do współczesności.

42.Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów temat, odwołując się do analizy wybranych przykładów literackich różnych epok.

43.Miasto – synonim postępu i cywilizacji czy degradacji i zniszczenia? Omów na podstawie literatury polskiej i powszechnej.

44.Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.

45.Literackie portrety młodych. Omów sposoby przedstawienia i funkcję motywu, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

46.Porównaj różne sposoby wykorzystania motywu wojny w literaturze, przywołując wybrane utwory literackie.

47.Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

48.Orient jako inspiracja pisarzy. Zanalizuj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych utworach.

49.Polscy "Don Kichoci". Przedstaw literackie kreacje idealistów, odwołując się do wybranych przykładów.

50.Liryka erotyczna – od J. Kochanowskiego do H. Poświatowskiej. Przedstaw odmienne ujęcia motywu miłości w polskiej poezji.

51.„Żyć życiem innym niż większość”. Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących własnymi ścieżkami.

52.Różne obrazy wsi w literaturze na przestrzeni wieków. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przez siebie utworów.

53.Sylwetki wielkich wodzów. Porównaj sposoby kreowania portretów postaci historycznych i ich funkcje w wybranych utworach literackich.

54.Różnorodne opinie Polaków o innych narodach w literaturze XIX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.

55.Ironiczny dystans wobec świata w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory.

56.Wieszcz, moralizator, sumienie narodu... Omóróżne koncepcje na temat roli artysty w życiu społecznym, odwołując się do literatury przynajmniej trzech epok.

57.Przedstaw sposoby ujęcia motywu „non omnis moriar” w wybranych utworach literackich wywodzących się z różnych epok.

58.Na przykładzie wybranych utworów omów różne funkcje motywu podróży w literaturze.

59.Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu plotki w literaturze. Odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.

60.Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Omów różne sposoby wykorzystania historii na wybranych przykładach literackich.

61.Portrety cudzoziemców i ich rola w literaturze danej epoki. Omów różne sposoby wykorzystania portretów na wybranych przykładach.

62.Tradycja niepodległościowa w literaturze XIX i XX wieku. Na wybranych przykładach omów jej związki z historią, ukaż różnorodność postaw poetów i prozaików wobec tradycji.

63.Omów różne funkcje testamentu jako formy wypowiedzi artystycznej. Odwołaj się do wybranych przykładów.

64.Stół jako miejsce spożywania posiłków, rozmów, debat. Przedstaw sposoby wykorzystania motywu stołu w wybranych dziełach literackich różnych epok.

65.Poszukiwanie świętości czy świat bez Boga - doświadczenia religijne w literaturze od Młodej Polski do współczesności. Przeanalizuj problem na podstawie wybranych utworów.

66. „Chodź, pomaluj mój świat…”. Omów funkcję kolorów w utworach wybranych twórców literatury.

67.Rola spowiedzi bohatera literackiego w konstruowaniu świata przedstawionego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.

68.Świat widziany oczyma kobiet – autorek. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane przykłady literackie.

69.Omów różnorodne ujęcia toposu pór roku w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.

70.Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposobybohatera pochodzenia chłopskiego w literaturze polskiej.

71.Wieszcz, moralizator, sumienie narodu... Omóróżne koncepcje na temat roli artysty w życiu społecznym, odwołując się do literatury przynajmniej trzech epok.

72.Małe ojczyzny jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

73.Pod niebem rodzinnym – przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w twórczości pisarzy różnych epok.

74.Panta rhei –przemijanie jako motyw literacki. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie.

75.„ Paraliżuje nas strach przed nieznanym”- wizje apokaliptyczne w literaturze różnych epok.funkcje i sposoby ujęcia motywu apokalipsy.

76.

77.Motyw tańca i jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

78.Źródła i funkcje strachu w twórczości Stephena Kinga. Omów temat na podstawie wybranych utworów pisarza

79.Poeci wScharakteryzuj twórczość dwóch wybranych poetów.

80.„Każda epoka ma swe własne cele…” na podstawie literatury dwóchepok uzasadnij znaczenie słów Adama Asnyka.

81.Z Bogiem, Przeciw Bogu, bez Boga. Omów różnorodność postaww  literaturze, odwołując się co najmniej do trzech przykładów.

82.Wygrali czy przegrali życie- moralne postawy bohaterów literackich. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

83.Miłość romantyczna jako obraz postawy światopoglądowej. Omów problem na podstawie wybranych utworów romantycznych i pozytywistycznych.

84.Moralny wymiar przeżycia wojennego w poezji K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza. Porównaj postawy obu poetów, odwołując się do wybranych utworów.

85.Literackie rozmowy z Bogiem. Omów ich formę i znaczenie w wybranych utworach.

86.Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów naprzykładach.

87.Różne funkcje przedmiotów w utworze literackim. Omów temat, odwołując się do różnych przykładów literackich.

88.Literackie obrazy codzienności. Zinterpretuj temat na podstawie wybranych utworów różepok.

89.Literackie obrazy bohaterów w sutannie i habicie- przedstaw na wybranych

             przykładach funkcjonowanie motywu.

90.Motyw drzewa w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

91.’’Tam byliśmy, zanim staliśmy się naiwni, a wreszcie cyniczni’’- spojrzenie dziecka na świat dorosłych. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

92.Różne sposoby ucieczki człowieka od rzeczywistości ukazane w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

93.Literackie portrety par małżeńskich w dramacie i prozie. Przedstaw zagadnienie

na wybranych przykładach z różnych epok.

94.Rola ironii w literaturze na przestrzeni epok. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł.

95.Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

96.Literackie świadectwa pobytu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

97.Kosmopolityzm jako temat literacki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

98.„ Oto ten, który umywa ręce”- postać Piłata jako inspiracja dla twórców różnych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.

99.

100.Mezalians jako bunt przeciwko konwenansom. Rozważ temat na podstawie wybranych dzieł literatury powszechnej.

101.Ubóstwo, nędza, bieda jako temat literacki. Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu w literaturze różnych epok.

102.„… bo trzeba umieć umierać pięknie…”- literackie sceny umierania. W oparciu o wybrane utwory literackie przeanalizuj różne sposoby realizacji i funkcje tego motywu.

103.Portrety tyranów w literaturze różnych epok. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przez siebie dzieł.

 

 

II  ZWIĄZKI  LITERATURY  Z  INNYMI  DZIEDZINAMI  SZTUKI

 

1.„Ja piszę, ty malujesz” J. Przyboś. Omów związek literatury z malarstwem na podstawie analizy twórczości A. Mickiewicza i S. Wyspiańskiego.

2.Getto warszawskie w literaturze i filmie. Omów i porównaj wybrane przykłady.

3. Romantyczne i młodopolskie obrazy uczuć i nastrojów. Dokonaj analizy tematu, odwołując się do wybranych dzieł literatury i malarstwa.

4.Powstanie warszawskie w literaturze i muzyce – omów na dowolnie wybranych

przykładach.

5.Negatywny bohater i czarny charakter. Ukaż sposoby i cele kreowania takich postaci w wybranych dziełach literackich i filmowych.

6.Historie mityczne inspiracją dla literatury i sztuki nowożytnej. Omów na wybranych przykładach.

7. Zjawy, upiory, wampiry. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa i filmu.

8.Odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich, pokaż różnorodność funkcjonowania motywu arkadii w literaturze i sztuce różnych epok.

9.Motyw Pasji. Omów na wybranych przykładach literackich, malarskich i filmowych.

10. Znaczenie Apokalipsy św. Jana dla literatury i sztuki późniejszych epok. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

11.Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, opowiedz, jak sztuka ukazuje małżeństwo.

12.Polacy u boku Napoleona – echa historii lat 1797-1815 w literaturze naszego narodu, twórczości filmowej i sztukach plastycznych. Przedstaw analizując wybrane dzieła.

13.Biedni, poniżeni, skrzywdzeni... Omów temat, dokonując analizy porównawczej dzieł różnych dziedzin sztuki

14.Filmowe adaptacje dzieł romantycznych. Zaprezentuj i skomentuj wybrane dzieła.

15.Eros i Thanatos. Na wybranych przykładach (np. poezji K. Przerwy- Tetmajera) i malarskich (np. w pracach J. Malczewskiego) przedstaw różne ujęcia tego motywu.

16.Małe ojczyzny w literaturze i filmie ostatniego stulecia. Omów funkcje i sposoby kreowania światów na przykładzie twórczości wybranych pisarzy i reżyserów.

17.Literackie, malarskie, muzyczne wizje ogrodu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

18. Przyroda „słowem malowana” w literaturze polskiej oraz różnorodność ikonograficznych przedstawień natury. Zaprezentuj temat, zwracając uwagę na bogactwo środków wyrazu charakterystyczne dla obu sztuk.

19.Człowiek wobec starości. Omów literackie i malarskie ujęcia tego problemu na podstawie wybranych dzieł.

20.Motyw samotności w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

21.Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów omów różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii.

22.Kawiarnie literackie, kabarety i środowisko cyganerii artystycznej XIX i XX stulecia. Przedstaw (na wybranych przykładach) związki wskazanych środowisk z ówczesnym życiem kulturalnym i literackim.

23.Różne wizerunki kobiety w literaturze i sztuce XIX wieku. Porównaj sposoby wykorzystania i funkcje motywu kobiety na wybranych przykładach.

24.Zaprezentuj motyw tańca i określ jego funkcje w wybranych dziełach literackich i plastycznych.

25.Przedstaw wpływ literatury na dzieła malarskie i rzeźbę na przykładzie wybranego twórcy.( np. Salvadore Dali).

26.Przedstaw różne sposoby przedstawienia i funkcje motywu kuszenia w literaturze i tekstach kultury różnych epok. Odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.

27.Przedstaw sposoby przedstawienia i funkcje motywu zimy w wybranych dziełach literackich i tekstach kultury.

28.Zanalizuj sposoby przedstawienia i funkcje motywu narodzin w wybranych dziełach literatury i sztuki.

29.Przedstaw sposoby przedstawienia i funkcje motywu karnawału w wybranych dziełach literackich, malarskich i filmowych.

30.Polowanie jako motyw literatury i innych tekstów kultury. Omów sposoby

31.przedstawienia i funkcję motywu w wybranych przez siebie dziełach powstałychróżnych   epokach.

32.Biała broń jako motyw literatury i tekstów kultury. Omów sposobyi funkcję motywu w wybranych przez siebie dziełach z różnych epok.

33.Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolęwybranych utworach.

34.Przedstaw różne sposoby prezentowania i funkcje motywu diabła w wybranych dziełach literackich i innych tekstach kultury.

35.Motyw wieży, jego funkcje i sposoby wykorzystania. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

36.Motyw labiryntu i jego znaczenie w kulturze europejskiej (literaturze, sztuce, architekturze). Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.

37.Autoportret w literaturze i malarstwie – przeanalizuj sposoby przedstawiania samego siebie w różnych tekstach kultury.

38.Wizerunek żołnierza w literaturze i sztuce. Dokonaj porównania wybranych dzieł.

39.Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, odnosząc się do wybranych dzieł.

40.Alegoria jako środek wyrazu w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

41.Przedstaw na wybranych przykładach funkcjonowanie i rozwój motywu grozy w sztuce od dziewiętnastego wieku do współczesnych form artystycznych ( literatura, film, plastyka).

42.Śmiech i szyderstwo jako sposób ujawniania prawdy o naturze ludzkiej, społeczeństwach i wydarzeniach historycznych. Omów wykorzystanie motywu śmiechu, przywołując wybrane dzieła literackie, filmowe i malarskie.

43.Arkadia, raj, „wyspy szczęśliwe". Przedstaw różnorodność wykorzystania motywów arkadyjskich, odwołując się do wybranych dzieł np. literackich, filmowych, malarskich oraz religijnych.

44.Zjawiska przyrody jako źródło inspiracji artystycznej. Porównaj sposób wykorzystania i funkcję motywu zjawisk przyrody w wybranych przez ciebie dziełach literackich i tekstach kultury.

45.Przyroda tatrzańska jako inspiracja dla poetów i malarzy w okresie Młodej Polski. Omów temat, analizując celowo wybrane teksty kultury.

46.Kamień – jego ambiwalentne znaczenia w literaturze i sztuce. Zilustruj temat na przykładach tekstów artystycznych różnych epok.

47.Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko, odwołując się do wybranych przykładó

48.Omów podobieństwa i różnice pomiędzy herosami filmowymi naszych czasów a ich mitologicznymi pierwowzorami.

49.Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie ( np. H. Sienkiewicz i J. Matejko). Dokonaj analizy porównawczej i interpretacyjnej dzieł.

50.Omów sposoby przedstawienia i funkcję motywu uprzedmiotowienia człowieka w literaturze, filmie i sztuce (np. T . Kantor, A Wróblewski, T. Różewicz).

51.Przedstaw funkcję i sposoby wykorzystania motywów orientalnych w kulturze polskiej, np. literaturze, malarstwie, filmie, rzeźbie, muzyce.

52.Artes moriendi- sztuka umierania jako motyw utworów literackich i innych tekstów kultury. Omów różne sceny umierania i ich funkcję w wybranych przez siebie dziełach.

53.Rzeka- sposób wykorzystania, funkcje i symbolika motywu. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

54.Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarstwie XIX wieku.

55.Wielkie tematy narodowe w malarstwie i literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranej epoki/ epok.

56.Motyw cierpienia narodu w literaturze i sztuce polskiej. Omów temat na przykładach wybranych utworów.

57.Filmowe adaptacje dzieł romantycznych. Zinterpretuj i skomentuj wybrane dzieła.

58.Historia w dziełach literackich i filmowych adaptacjach. Omów zagadnienie, porównując wybraną powieść i jej ekranizację.

59.Moje miasto (lub okolica) jako źródło inspiracji artystów i temat ich dzieł.

60.Warszawa w „Lalce” i obrazach Gierymskiego. Porównaj widzenie miasta w literaturze i sztuce malarskiej.

61.„O zachowaniu się przy stole” – dawniej i dziś. Omów przemiany obyczajowe polskiego społeczeostwa na podstawie wybranych przykładów literackich, publicystycznych i filmowych.

62.Konszachty z nieczystymi siłami. Przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu w wybranych tekstach kultury.

 

 

 

III  JĘZYK

1.Wykorzystanie stałych związków frazeologicznych w tytułach i nagłówkach prasowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach współczesnych artykułów.

2.Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane teksty literackie.

3.Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady.

4.O dawnej sztuce pisania listów. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady epistolografii określonej epoki.

5.Gwara jako tworzywo utworów literackich. Uzasadnij celowość zastosowania stylizacji dialektycznej w utworach literackich.

6.Nowomowa jako forma manipulacji językowej. Omów zjawisko na wybranych przykładach z wypowiedzi prasowych, radiowych i telewizyjnych.

7.Grzeczne i niegrzeczne zachowania językowe w wieku XIX i dziś. Omów sposoby zwracania się do innych na podstawie epistolografii, dzieł literackich i współczesnej mody językowej.

8.Szlafrok, a może podomka? Czy należy zastępować zapożyczenia neologizmami rodzinnymi? Omów problemy zapożyczeń językowych na podstawie wybranych przykładów.

9.Łacińskie korzenie języka polskiego. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego.

10.Przedstaw mechanizm powstawania błędów językowych. Zilustruj przykłz języka, prasy, radia, telewizji.

11.Ekspansja języków obcych na język polski na progu XXI wieku. Omów zjawisko na podstawie języka prasy, radia, reklam.

12.Porównaj język twoich dziadków i twoich rówieśników na wybranych przykładach.

13.Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

14.Pisana i mówiona odmiana języka . Zaprezentuj różnice między językiem pisanym a mówionym, przywołując przykłady literackie, przykłady polszczyzny szkolnej i opinie językoznawców.

15.Różne środowiska , różne sposoby komunikowania się. Dokonaj analizy materiału językowego dwóch wybranych środowisk.

16.Język mówiony jako tworzywo literackie. Porównaj sposoby zastosowania i funkcję języka mówionego w celowo dobranych utworach, np. Bolesława Prusa, Juliana Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka.

17.Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

18.Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych twórców (np.C.K.Norwid, B.Leśmian,M.Białoszewski).

19.Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

20.Wyrazy modne. Omów zjawisko, analizując przykłady ze współczesnej polszczyzny.

21.Rola języka narodowego w kształtowaniu świadomości narodowej ( np. w okresie zaborów, okupacji… ). Rozważ w oparciu o konkretne przykłady ( np. utwory A. Mickiewicza, S. Wyspiańskiego, M. Konopnickiej ).

22.Omów wpływ literatury na współczesną frazeologię polską na wybranychmówionych i pisanych.

23. Zanalizuj poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Określ kryteria jakimi się posłużyłeś.

24.Na wybranych przykładach omów specyfikę języka bohaterów literatury science-fiction

25.Eksperymenty językowe w poezji współczesnej. Zanalizuj wybrane teksty poetyckie (jednego autora lub kilku, prezentujących różne kierunki).

26.

 

 

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg