^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                prostokat rekrutacja               

Zawodowy samochodowy i mechaniczny

Skład Zespołu Mechanicznego 2020/2021

Michał Abramowski - przewodniczący
Beata Bieniek
Małgorzata Czyżowska
Jacek Kosieradzki
Stanisław Szlagor
Tomasz Walasik
Marian Krusiewicz
Roman Osial
Grzegorz Grabowski

www.zespolmechaniczny.edu.pl

Eliminacje – Młody Mechanik 2020

W piątek 6 marca 2020 roku zostały przeprowadzone eliminacje internetowe do IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników w kategorii Młody Mechanik. Z naszej szkoły do udziału w konkursie zostało zgłoszone 22 dwuosobowe zespoły złożone z uczniów klas drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Test zgodnie z założeniami...... więcej na www.zespolmechaniczny.edu.pl.

Gokart z "Mechanika"

W listopadzie 2019 roku podczas dnia otwartego dla absolwentów po raz pierwszy zaprezentowano gokarta zbudowanego przez uczniów naszej szkoły.

czytaj więcej na zespolmechaniczny.edu.pl

gokart-premiera


Ważne zmiany w egzaminach zawodowych

W styczniu 2020 roku zakończyła się sesja egzaminacyjna, w której uczniowie z klas czwartych technikum przystąpili do egzaminów z ostatniej kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 roku (kwalifikacje jednoliterowe). Podczas kolejnej sesji egzaminacyjnej, która odbędzie się w czerwcu 2020 roku w naszej szkole zostaną przeprowadzone pierwsze egzaminy z zakresu kwalifikacji według podstawy programowej z 2017 roku (kwalifikacje dwuliterowe). Nie oznacza to jednak, że nie będzie już można przystępować do egzaminów wg formuły 2012. Otóż absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018 i nie przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub nie zdali tego egzaminu, będą mogli przystępować nadal do egzaminu zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 roku i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 roku jednak najpóźniej do końca roku szkolnego 2024/2025.

Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu po raz trzeci i kolejny muszą pamiętać o opłacie w wysokości uzależnionej od danej części egzaminu. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.oke.waw.pl w zakładce "Opłaty za egzaminy". Dowód wniesienia opłaty należy złożyć dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu. Jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej ogłoszoną w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Drak opłaty skutkuję nie umieszczeniem zdającego na liście zdających, a tym samym brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu, dlatego nie należy bagatelizować tego obowiązku.

Wprowadzone w roku szkolnym 2019/2020 zmiany w organizacji egzaminu wg formuły 2012 i 2017 to między innymi: zmodyfikowana pierwsza strona arkuszy egzaminacyjnych, wprowadzona zmiana oznaczenia wersji arkusza oraz zmiana danych wpisywanych na kartach odpowiedzi i kartach oceny. Dodatkowo dla formuły 2017 wprowadzono zmianę terminu składania deklaracji przystąpienia do egzaminu. I tak, żeby przystąpić do egzaminu w sesji letniej 2020 deklarację należy złożyć do 7 lutego 2020 roku.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg formuły 2012 i 2017 jest egzaminem nieobowiązkowym, tzn. nieprzystąpienie do egzaminu nie powoduje braku promocji do następnej klasy lub nieukończenia szkoły. Inaczej będzie w niedalekiej przyszłości, gdyż ustawodawca wprowadził obowiązek przystępowania do egzaminu zawodowego dla osób rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 (egzamin wg formuły 2019 - kwalifikacje trzyliterowe). Jeśli zdający z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym nie przystąpi do którejkolwiek części egzaminu zawodowego albo przerwie egzamin, to może przystąpić do tej części egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa w jego imieniu rodzic lub prawny opiekun. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, nie później niż w dniu w którym odbywa się część pisemna lub praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym.

Kolejna nowość - część pisemna egzaminu zawodowego wg formuły 2019 będzie realizowana tylko z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, a pytania wybierane będą dla każdego zdającego indywidualnie, losowo z puli pytań znajdujących się w bazie prowadzonej przez CKE i według algorytmu ustalonego przez CKE. Podczas części pisemnej zdający otrzymuje kartę identyfikacyjną z danymi umożliwiającymi dostęp do systemu elektronicznego na stanowisku komputerowym. Po zalogowaniu się do elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego zdającemu udostępniony jest test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Wprowadzono również zmiany dotyczące przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego. Dyrektor CKE ogłasza w danym roku szkolnym listę kwalifikacji, w których zadania zastosowane w części praktycznej egzaminu będą jawne.

Osoba, która zda egzamin zawodowy wg formuły 2019, otrzyma wydawany przez okręgową komisję egzaminacyjną certyfikat kwalifikacji zawodowej (obecnie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie). Zamieszczany w certyfikacie wynik egzaminu zawodowego ustalany jest według wzoru: W = 0,3 × Wp + 0,7 × Wpr , w którym poszczególne symbole oznaczają: W – wynik z egzaminu zawodowego, Wp – wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego, Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego. W przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz posiadania wykształcenia odpowiedniego dla tego zawodu absolwent szkoły otrzyma dyplom zawodowy (obecnie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

Szczegóły znajdziesz na stronie www.oke.waw.pl  w zakładce " Procedury egzaminów"


II Targi Branży Automotive

II Targi Branży Automotive na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych odbyły się 27 listopada 2019 roku. Targi odwiedzili uczniowie klasy 4Tp. Można tam było spotkać firmy z szeroko pojętej branży motoryzacyjnej m.in. Arcon, Autosan sp z o.o., AVL, be-E, Grupa Bemo, BMW, ....... więcej na www.zespolmechaniczny.edu.pl

Kolejne zajęcia Koła Młodego Technika

W nowym roku szkolnym 2019/2020 Koło Młodego Technika prężnie działa. W tym roku szkolnym na zajęciach są dwie grupy uczniów, którzy podzielili się zadaniami. Jedna grupa prowadzi prace „wykończeniowe” przy motocyklu CZ 350......więcej na www.zespolmechaniczny.edu.pl

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg