Cele ZSZ Drukuj Email

Główne cele edukacyjne Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 1. Zapewnienie absolwentowi przygotowania ogólnego celem kontynuacji nauki w technikum uzupełniającym lub liceum uzupełniającym.
 2. Zdobycie wykształcenia zawodowego poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych w formie klasowej lub kursowej oraz odbywanie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego lub jako "młodociany pracownik" w zakładzie pracy.

Kwalifikacje zawodowe potwierdza się egzaminem zawodowym odbywającym się po ukończeniu szkoły zasadniczej.

Uwaga: Uczeń jako "młodociany pracownik" musi mieć zawartą umowę z pracodawcą na trzy lata. Wszyscy kandydaci muszą posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu.

Zajęcia praktyczne:

 • w klasie I-szej - 2 dni w tygodniu
 • w klasie II-giej - 2 lub 3 dni w tygodniu
 • w klasie III-ciej - 3 dni w tygodniu

Kierunki w Zespole:

 • mechanik pojazdów samochodowych - 723[04]
 • ślusarz - 722[03]
 • elektryk ? 724[01]
 • blacharz samochodowy ? 721[03]
 • elektromechanik pojazdów samochodowych ? 724[02]
 • operator obrabiarek skrawających - 722 [02]

 

 
operator obrabiarek skrawających Drukuj Email
operator obrabiarek skrawających - 722 [02]
 
elektromechanik pojazdów samochodowych Drukuj Email

Zawód: mechanik pojazd samochodowych
Oddział: 
1m - wielozawodowa
Podbudowa programowa:
gimnazjum

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować  pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne).

724 [02]

Więcej…
 
blacharz samochodowy Drukuj Email

Zawód: blacharz samochodowy
Oddział: 
1m - wielozawodowa
Podbudowa programowa:
gimnazjum

Blacharz samochodowy

Zawód blacharza samochodowego obejmuje wykonywanie prac produkcyjnych, remontowo-modernizacyjnych oraz usługowych w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich ręcznych z napędem mechanicznym z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.

721[03]

Więcej…
 
elektryk Drukuj Email

Elektryk

Zawód elektryka daje możliwość pracy w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku ( w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych), po przeszkoleniu specjalistycznym, umożliwiającym ukształtowanie umiejętności niezbędnych na określonym stanowisku pracy.

40 01

 
ślusarz Drukuj Email

Zawód: ślusarz

Oddział:  1m - wielozawodowa
Podbudowa programowa: gimnazjum

Ślusarz

Zawód ślusarz ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Zakres prac ślusarza jest rozległy i zróżnicowany. Coraz szerszy asortyment zmechanizowanego sprzętu powszechnego użytku sprawia, że ślusarz będzie w przyszłości szerzej zajmował się jego obsługami i naprawami. Zakres prac ślusarza jest rozległy i zróżnicowany.

722[03]

Więcej…
 
mechanik pojazdów samochodowych Drukuj Email

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych   
      
Podbudowa programowa: gimnazjum
Mechanik pojazdów samochodowych - 723[04]

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej ma na celu przygotowanie i uzyskanie wykształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Jest to zawód atrakcyjny i na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym zawodzie. Nauka trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły na poziomie zasadniczym. Uczniowie uzyskują wiedzę teoretyczną ogólną i zawodową z konstrukcji pojazdów samochodowych i ich eksploatacji. Nauka praktyczna zawodu odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły absolwenci przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskują potwierdzenie uprawnień do wykonywania pracy w tym zawodzie, w postaci suplementu do dyplomu. Jest on wydawany w dwóch językach: polskim i angielskim i honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej daje podstawę do dalszego kształcenia się w technikum lub liceum i uzyskania pełnego wykształcenia średniego po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego.

Mechanik pojazdów samochodowych

Zawód  mechanika pojazdów samochodowych daje możliwość pracy niemalże we wszystkich  zakładach. Zakres zadań zawodowych będzie jednak odmienny w dużych gospodarstwach samochodowych i w małych zakładach obsługowo-naprawczych. Wspólną cechą tych zadań jest znajomość budowy i zasad działania pojazdów oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, znajomość warunków i sposobów eksploatacji pojazdów.

723[04]

Więcej…
 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2 LETNIA Drukuj Email

 ......................................................................................................................................................................................................................


 
Lakiernik samochodowy Drukuj Email

Lakiernik samochodowy

Symbol cyfrowy714 [03]

Potrzeb lokalnego rynku pracy oraz szczególe potrzeby regionu, w którym zlokalizowana jest nasza szkoła daje duże możliwości wykonywania tego zawodu.

Lakiernik może być zatrudniony w przemyśle, usługach i warsztatach naprawczych na stanowiskach:

1) lakiernika przemysłowego,

2) lakiernika warsztatów naprawczych,

3) lakiernika stacji obsługi. 

 

Więcej…
 
Mechanik urządzeń i maszyn drogowych Drukuj Email

Mechanik urządzeń i maszyn drogowych

Symbol cyfrowy  712 [09]

Obecnie: 833 [01]

Specyficznym zagadnieniem związanym z nauczaniem praktycznym jest nauka obsługi poszczególnych maszyn, która powinna się skończyć przygotowaniem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu, w celu uzyskania uprawnień do użytkowania określonego rodzaju maszyn.

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych może być zatrudniony w: firmach drogowych budujących i eksploatujących drogi i mosty, firmach posiadających sprzęt do robót ziemnych, drogowych i budowlanych,  wytwórniach mieszanki betonowej i asfaltowej.

Do zadań  zawodowych mechanika maszyn i urządzeń drogowych należy:

1) wykonywanie robót drogowych i mostowych przy użyciu maszyn do robót

ziemnych, drogowych i budowlanych,

2) demontaż nawierzchni drogowych i mostowych,

3) układanie nawierzchni drogowych i mostowych,

4) utrzymywanie obiektów drogowych i mostowych zgodnie z dokumentacji

technicznej,

5) utrzymywanie drogowych budowli inżynierskich,

6) instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń do robót

ziemnych i drogowych,

7) przeprowadzanie przeglądów technicznych, ocenianie stanu technicznego,

prowadzenie napraw bieżących maszyn do robót ziemnych i drogowych,

8) konserwowanie i przygotowanie do transportu maszyn i urządzeń,

9) przygotowanie maszyn i urządzeń do napraw średnich i głównych.

 

 


Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy