^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                prostokat rekrutacja               

Artykuły

Statut Stowarzyszenie Mechanik

               

STATUT

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy

w Mińsku Mazowieckim

tekst ujednolicony

Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej Statutem, określa:

I.Nazwę i typ szkoły

II.Cele i zadania szkoły

III.Organy szkoły

IV.Organizację szkoły

V.Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

VI.Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

VII.Zasady rekrutacji uczniów

VIII.Prawa i obowiązki uczniów

IX.Przepisy przejściowe

X.Postanowienia końcowe

Statut został opracowany na podstawie:

1)ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

2)ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.),

3)rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

4)rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminói sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

5)rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73 z późn. zm.),

6)rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ),

7)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, praw i obowiązków podmiotów organizujących tę naukę oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu (Dz. U. Nr 97, poz. 479 z późn. zm.),

8)Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z).

 

I. NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1

1.Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej Zespołem.

2.Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.

3.Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.

4.Siedzibą Zespołu jest Mińsk Mazowiecki ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43

§ 2

1.Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Miński.

2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

3.Zespół jest powiatową jednostką organizacyjną.

4.Zespół prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą szkoły ponadgimnazjalne:

1.trzyletnie liceum profilowane o profilu:

1)zarządzanie informacją,

2.czteroletnie technikum kształcące w zawodach:

1)technik elektronik,

2)technik mechanik,

3)technik elektryk,

4)technik teleinformatyk,

5)technik pojazdów samochodowych,

6)technik informatyk

7)technik spedytor.

3.zasadnicza szkoła zawodowa o dwu- lub trzyletnim okresie nauczania kształcąca w zawodach:

1)mechanik pojazdów samochodowych,

2)klasy wielozawodowe w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektryk, ślusarz, elektromechanik, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, lakiernik.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy Zespołu i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

1)umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły wchodzącej w skład Zespołu,

2)zapewnia uczniom rozwijanie zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły wchodzącej w skład Zespołu w skróconym czasie,

3)umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

4)spełnia funkcje wychowawcze stosownie do warunków Zespołu i wieku uczniów,

5)umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

6)sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu, udziela im pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a uczniom niepełnosprawnym zapewnia pełną integrację ze społecznością szkolną,

7)zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,

8)zapewnia uczniom warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. ORGANY SZKOŁY

§ 5

Organami Zespołu są:

1)dyrektor Zespołu,

2)rada pedagogiczna,

3)rada rodziców,

4)samorząd uczniowski.

Dyrektor Zespołu

§ 6

Dyrektor Zespołu w szczególności:

1)kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2)sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole,

3)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu,

7)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8)podejmuje decyzje w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, przyjęcia ucznia do szkoły oraz zmiany przez ucznia kierunku kształcenia,

9)wyraża zgodę na podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,

10)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

11)podejmuje decyzje w sprawie zmiany profilu lub zawodu w jakim uczeń kształci się.

§ 7

1.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i innych pracowników.

2.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

3)występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagrói innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu.

§ 8

1.   Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami oraz

       samorządem uczniowskim.

2.   Organa Szkoły na wniosek jednego z nich spotykają się celem rozpatrzenia ustalonej tematyki, wnioskują o

       ustalenie spotkania dla pozostałych organów szkoły.

3.Spory między organami rozstrzyga Zespół do spraw rozpatrywania sporów.

4.W skład Zespołu o którym mowa w ust. 2 wchodzą osoby wytypowane przez każdy z organów w proporcji: dyrektor – 1 osoba, rada pedagogiczna – 2 osoby, rada rodziców – 1 osoba, samorząd uczniowski – 1 osoba.

5.Uchwały podejmowane przez organa szkoły po zatwierdzeniu przez dyrektora Zespołu jako zgodne z prawem są upowszechniane w społeczności szkolnej w formie przekazu ustnego na zebraniach i lekcjach wychowawczych, pisemnej informacji na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej.

§ 9

1.W Zespole tworzy się stanowiska trzech wicedyrektorów:

1)wicedyrektora do spraw przedmiotów ogólnokształcących i wychowawczych w szkołach Zespołu,

2)wicedyrektora do spraw przedmiotów i bloków tematycznych zawodowych grupy elektronicznej i informatycznej oraz przedmiotów ścisłych w szkołach Zespołu,

3)wicedyrektor do spraw przedmiotów i bloków tematycznych zawodowych grupy mechanicznej oraz koordynacji zajęć praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych i egzaminów zawodowych w szkołach Zespołu.

2.Powierzenia tych stanowisk oraz odwołania z nich dokonuje dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

3.Zakres zadań i kompetencji wicedyrektorów ustala dyrektor Zespołu.

4.W czasie nieobecności dyrektora Zespołu lub niemożności wykonywania swej funkcjii kompetencje dyrektora pełni pisemnie upoważniony przez niego wicedyrektor.

Rada pedagogiczna

§ 10

1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

3.W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4.W klasyfikacyjnych posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele klasowych samorządów uczniowskich w części dotyczącej spraw wychowawczych.

5.Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§ 11

1.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

2.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

3.Dyrektor Zespołu przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.

§ 12

1.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzanie planów pracy Zespołu,

2)podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,

4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,

5)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,

6)podejmowanie uchwał w sprawie programów nauczania i podręczników.

2.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)projekt planu finansowego Zespołu,

3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,i opiekuńczych.

3.Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4.Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu oraz do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

§ 13

1.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

2.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

3.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

4.Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a takżei innych pracowników Zespołu.

§ 14

Rada pedagogiczna wykonuje określone w ustawie zadania rady Zespołu, a w szczególności:

1)uchwala statut Zespołu,

2)może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Zespole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

3)ocenia sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do dyrektora i organu prowadzącego Zespół,     w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

4)w celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w § 13 ust. 1.

Rada rodziców

§ 15

1.Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów Zespołu.

2.Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.

3.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

4.Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

5.W celu wspierania działalności statutowej Zespołu rada rodziców może gromadzićz dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

§ 16

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do:

1)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w klasie i Zespole,

2)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

3)uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępói przyczyn trudności w nauce,

4)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

5)wyrażania i przekazywania – w zależności od właściwości – organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny lub organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Zespołu.

3.Dla zapewnienia współdziałania rodziców i nauczycieli przewiduje się:

1)zebrania klasowe rodziców z nauczycielem wychowawcą co najmniej trzy razy w roku szkolnym: we wrześniu, styczniu i w maju,

2)kontakty indywidualne lub grupowe według potrzeb,

3)zebrania rad rodziców uczniów danej klasy lub szkoły wchodzącej w skład Zespołu albo całego Zespołu,

4)dni otwarte szkoły Zespołu cztery razy w roku szkolnym: w październiku, grudniu, marcu i w maju.

Samorząd uczniowski

§ 17

1.Samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

2.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

3.Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 18

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu,

6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 19

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 20

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół po zaopiniowaniu w zakresie jego zgodności z przepisami przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny – do dnia 30 maja danego roku.

2.W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

4.W Zespole może być prowadzona działalność innowacyjna lub eksperymentalna na warunkach określonych przepisami rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

§ 21

1.Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.

2.Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum profilowanego, oraz zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia w poszczególnych profilach kształcenia ogólnozawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych profili, są organizowane w oddziałach.

3.Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, są organizowane w oddziałach. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.

4.Nauczania języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

5.W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia w profilach liceum profilowanego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a daną jednostką.

6.W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego w technikum i w zasadniczej szkole zawodowej mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a daną jednostką.

§ 22

1.Podział na grupy jest obowiązkowy:

1)na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

2)na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

3)na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,

4)na zajęciach praktycznej nauki zawodu zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 5, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół.

3.Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych przypadkach, grup międzyklasowych.

§ 23

1.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 20 ust. 3

§ 24

1.Dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespół organizuje praktyczną naukęw formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

2.Zajęcia praktyczne są organizowane:

a)w warsztacie szkolnym,

b)w Centrum Kształcenia Praktycznego – na podstawie umowy między Zespołem a CKP,

c)w zakładach pracy – na podstawie umów między Zespołem a poszczególnymi zakładami,

d)w zakładach rzemieślniczych – na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3.Zespół organizuje praktyki dla uczniów technikum i liceum zawodowego na podstawie umów o praktykę zawodową zawieranych między Zespołem a zakładem pracy.

4.Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie uczniów do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w opisie zawodu.

5.Okres prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania oraz rodzaje i zakres zdobywanych umiejętności określają ramowe plany nauczania oraz podstawyprogramowe.

6.Przebieg realizacji programu praktycznej nauki zawodu podlega udokumentowaniu w dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.Zespół wspólnie z zakładami pracy zapewnia opiekę wychowawczą uczniom i młodocianym odbywającym praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.

8.W okresie odbywania praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy uczniowie są obowiązani stosować się do obowiązującego w tych zakładach porządku i regulaminu. W razie naruszenia przez ucznia obowiązującego porządku i regulaminu zakład pracy niezwłocznie powiadamia o tym Zespół.

§ 25

1.Zajęcia praktyczne z uczniami w zakładach pracy prowadzą instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Na uzasadniony wniosek zakładów pracy, zaakceptowany przez organ prowadzący Zespół, zajęcia praktyczne z uczniami mogą być prowadzone przez nauczycieli.

2.Zajęcia praktyczne młodocianych i uczniów w zakładach pracy prowadzone są indywidualnie lub w grupach.

3.Liczbę młodocianych lub uczniów na zajęciach praktycznych w zakładach pracy ustala kierownik zakładu pracy.

§ 26

1.Praktyki zawodowe są prowadzone w zakładach pracy pod kierunkiem opiekunów praktyk – pracowników tych zakładów, wyznaczonych przez kierownika zakładu pracy.

2.Praktyki zawodowe uczniów w zależności od wymagań programowych mogą być organizowane w czasie roku szkolnego i podczas ferii letnich. W przypadku organizowania praktyk zawodowych podczas ferii letnich ulega odpowiedniemu skróceniu czas trwania zajęć szkolnych dla uczniów danej klasy.

3.Po zakończeniu praktyki zawodowej kierownik zakładu pracy potwierdza jej odbycie w prowadzonej przez ucznia dokumentacji praktyki, wraz z oceną wyników uzyskanych przez ucznia.

§ 27

1.Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników jest organizowana przez pracodawców, którzy zawarli z nimi umowę o pracę w celu nauki zawodu.

2.Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika.

3.Nauka zawodu trwa do 36 miesięcy, nie krócej jednak niż 33 miesiące.

4.Zawody, w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj i zakres zdobywanych umiejętności określają plany i programy nauczania sporządzane w oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.

5.Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem nauki zawodu.

§ 28

1.Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu nauki zawodu jest obowiązany:

1)realizować podstawy programowe kształcenia zawodowego, ustalone dla zasadniczej szkoły zawodowej, zamieszczone w dokumentacji programowej dla nauki zawodu,

2)zapewnić osoby szkolące młodocianych, spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

2.Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu nauki zawodu organizuje ich dokształcanie teoretyczne:

1)w zasadniczej szkole zawodowej wchodzącej w skład Zespołu,

2)w ośrodku dokształcania zawodowego, za zgodą kuratora oświaty.

3.Zajęcia praktycznej nauki zawodu u pracodawców prowadzą instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

4.Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach.

§ 29

1.Nauka zawodu młodocianego kończy się egzaminem.

2.Młodociani, dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej, składają egzamin z nauki zawodu na zasadach określonych w przepisach o egzaminach z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego.

3.Młodociani, dokształcający się w formach innych niż szkolne, składają egzamin na tytuł robotnika wykwalifikowanego na zasadach określonych w przepisach o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

4.Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami, dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej, składają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, przy udziale przedstawiciela Zespołu lub organu prowadzącego Zespół. Egzamin ten jest równorzędny z egzaminem z nauki zawodu i powinien być przeprowadzony do końca roku szkolnego.

5.Warunki do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 2 - 4, zapewnia pracodawca zatrudniający młodocianych, finansując koszty przeprowadzenia egzaminu składanego w pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może też pokryć koszty egzaminów poprawkowych.

6.Pracodawca, który nie ma warunków do przeprowadzenia egzaminów, może zwrócić się o ich zorganizowanie do innego pracodawcy lub do szkoły zawodowej prowadzącej warsztaty, do izby rzemieślniczej albo do innej placówki, finansując koszty przeprowadzenia egzaminów.

§ 30

1.Jeżeli młodociany dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej nie otrzymał promocji lub nie ukończył szkoły z powodu niezłożenia egzaminu, pracodawca na wniosek młodocianego, lub izba rzemieślnicza, na wniosek stron, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie dłużej niż o:

1)12 miesięcy, w celu dokończenia nauki w szkole,

2)6 miesięcy, w innych uzasadnionych przypadkach.

2.Pracodawca, na wniosek młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik – izba rzemieślnicza, na wniosek stron, może wyrazić zgodę na skrócenie czasu trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, jeżeli młodociany nie dokształca się w szkole zasadniczej.

3.Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych.

4.W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu zalicza się młodocianemu po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, jeśli nie przekroczył 18 roku życia. Zaliczenie praktycznej nauki zawodu następuje u nowego pracodawcy, a zaliczenie przedmiotów teoretycznych – w szkole, jeśli młodociany dokształcał się w zasadniczej szkole zawodowej.

§ 31

1.       W Zespole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora Zespołu, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2.Czas trwania zajęć ustala się zgodnie z § 23.

3.Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowychz budżetu Zespołu nie może być niższa niż 15 uczniów.

4.W Zespole organizowane są zajęcia Lokalnej Akademii Informatycznej działającej na podstawie umowy z partnerami „Interklasy” działającej w ramach Fundacji Edukacji Ekonomicznej.

5.W Zespole działa Szkolny Ośrodek Kierowców przygotowujący uczniów do prowadzenia pojazdów jedno i dwuśladowych.

6.Działalność określona w ust. 4 i 5 jest odpłatna przez uczestników a usługę finansową prowadzi szkolna księgowość. Obowiązuje zasada pokrycia kosztów pozabudżetowych.

§ 32

W czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,   w czasie przerw – nauczyciele dyżurujący na terenie Zespołu, natomiast w czasie zajęć poza terenem Zespołu oraz wycieczek organizowanych przez Zespół – opiekunowie grupy uczniowskiej.

§ 33

1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Zespołu, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów) oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu oraz rodzice uczniów.

3.Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1)gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach bądź oddziałach.

4.Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5.Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin ustalany przez dyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 34

1.Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

2.Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)udostępnianie zbiorów nauczycielom i słuchaczom,

2)udzielanie informacji bibliotecznych: katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

3) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach czytelniczych,

4)prowadzenie poradnictwa w wyborach czytelniczych,

5)udostępnianie nauczycielom, kołom zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielaniew prowadzeniu różnych form zajęć edukacyjnych w bibliotece,

6)informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w Zespole na zebrania rady pedagogicznej,

7)organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. dyskusji nad książkami, konkursów czytelniczych, spotkań z autorami itp.,

8)gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i konserwacja zbiorów,

9)w zakresie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):

a)poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie,

b)informowanie o czytelnictwie uczniów (np. na zebraniach rodzicielskich),

c)popularyzacja i udostępnianie literatury pedagogicznej,

d)udział rodziców (prawnych opiekunów) w imprezach czytelniczych.

V. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

§ 35

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego oraz w razie potrzeby w trakcie roku szkolnego informuje  

   uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)formach aktywności ucznia podlegających ocenie, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz poprawiania ocen bieżących,

3)warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidziana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 36

1.Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, technologii informacyjnej i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza., na czas określony w tej opinii.

2.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, technologii informacyjnej i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 37

1.Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii właściwej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym właściwej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebieindywidualnego nauczania zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 38

1.Wiedza i umiejętności uczniów są sprawdzane przy zastosowaniu następujących form: odpowiedzi ustnych, prac klasowych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych, różnych form pracy na lekcji, w tym prezentacje, projekty i inne wynikające z właściwości metodycznych zajęć edukacyjnych.

2.W semestrze nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej jeden sprawdzian pisemny z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne i ocenić co najmniej jedną odpowiedź ustną z wyłączeniem pracowni, w której uczeń jest zobowiązany do pisemnego opracowania przeprowadzonych ćwiczeń.

3.Sprawdzian pisemny lub dokumentowany elektronicznie obejmujący więcej niż trzy jednostki lekcyjne:

1)Powinien być zapowiedziany co najmniej na tydzień przed terminem i potwierdzony wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2)powinien być sprawdzony, oceniony i omówiony przez nauczyciela w terminie dwóch tygodni od jego przeprowadzenia,

3)w tygodniu mogą być przeprowadzone nie więcej niż trzy takie sprawdziany,

4.Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu w prace pisemne, które powinny być przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

§ 39

1.Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali:

1)stopień celujący – 6 (cel) – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, sąi twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,

2)stopień bardzo dobry – 5 (bdb) – oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,

3)stopień dobry – 4 (db) – oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia,

4)stopień dostateczny – 3 (dst) – oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania , co może powodować jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji),

5)stopień dopuszczający – 2 (dop) – oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, że stawia

6)pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w zakresie danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych,

7)stopień niedostateczny – 1 (ndst) – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań okreśw realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych.

2.Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne mogą być poszerzone przez zastosowanie znaków: „plus” lub „minus”.

3.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

4.Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

5.W technikum i zasadniczej szkole zawodowej ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1)w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu,

2)w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

§ 40

Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku po upływie 17 lub 18 tygodni nauki od początku roku szkolnego, klasyfikowanie końcowe w kwietniu dla klas maturalnych, w czerwcu dla pozostałych uczniów.

Rada pedagogiczna po zakończeniu każdego okresu (semestru) dokonuje oceny sytuacji dydaktyczno – wychowawczej poszczególnych uczniów i w razie stwierdzenia, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, wnioskuje do dyrektora Zespołu o zorganizowanie pomocy uczniom w uzupełnieniu braków. Pomoc w nauce organizuje nauczyciel wychowawca w formie samopomocy koleżeńskiej oraz pedagog szkolny poprzez zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych we współpracy z radą rodziców.

3.Uchylony

4.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną.

5.Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

6.Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

7.Absolwent szkoły wchodzącej w skład Zespołu otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

8.Absolwent liceum ogólnokształcącego lub technikum, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości.

9.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły – z wyróżnieniem.

10.Uczeń kończący Technikum lub Zasadniczą Szkołę Zawodową może przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ośrodku posiadającym odpowiednią licencję zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w uzgodnionym z nauczycielem w terminie najpóźniej do końca roku szkolnego, w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

3.Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.Egzamin klasyfikacji przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pk. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.uczniowi, o którym mowa w ust 4, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.

7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej.

8.Egzamin klasyfikacyjny z techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący;

2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnych planach nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

13.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14.Z przeprowadzanego egzaminu kwalifikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;

2) termin egzaminu;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14 a Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego

       w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym prze dyrektora

       szkoły.

15.Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu

usprawiedliwionej nieobecności szkoła w porozumieniu z pracodawcą organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

16.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo nieklasyfikowana.

17.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjnazajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.18 i § 42 ust. 4

17a Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego   niedostateczna roczna

     (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu

       poprawkowego.

17b Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem

       ust. 18.

18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od daty zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

18 a W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych lub roczna

       klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z   przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania

       tej oceny, dyrektor powołuje komisję która:

1) w przypadku rocznej (śródroczną) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

18 b Sprawdzian o którym mowa w ust. 18a pkt 1) przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia

       zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 18. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego

       rodzicami (prawnymi opiekunami).

18 c W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej szkoły tego samego typu prowadzących te same zajęcia edukacyjne;

       2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy.

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog lub psycholog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

3)Nauczyciel, o którym mowa w ust 18 c pkt 2 lit. b, może byś zwolniony z udziału w pracach komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

4) Ustalona przez komisje roczna (semestralna) ocena rocznej kwalifikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §42 ust 4

5)Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

6) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 18 b, pkt2

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

7)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a ) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

             Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8) Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.18 a, pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 41 a

uchylony

§ 42

Na dwa tygodnie przed śródroczny i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia o proponowanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej potwierdzając zapisem w dzienniku lekcyjnym.

Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych ucznia na dwa tygodnie przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przez wychowawcę podczas zebrania klasowego lub podczas indywidualnej konsultacji.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

W technikum i zasadniczej szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

1)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,

2)nauczyciel, o którym mowa w pkt 2, może byś zwolniony z udziału w pracach komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 43

1.Nauczyciel wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

2.Przy ustalaniu oceny zachowania nauczyciel wychowawca bierze pod uwagę opinie: dyrektora Zespołu, nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, nauczycieli prowadzących praktyczną naukę zawodu, uczniów danej klasy, innych pracowników Zespołu.

3.Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1)oceny z zajęć edukacyjnych,

2)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły wchodzącej w skład Zespołu.

4.Oceny zachowania dokonuje nauczyciel wychowawca dwa razy w roku szkolnym: na tydzień przed klasyfikowaniem śródrocznym oraz na tydzień przed klasyfikowaniem końcoworocznym, o których mowa w § 40 ust.1.

§ 44

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

3)dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7)okazywanie szacunku innym osobom.

§ 45

1. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

       1)   wzorowa,

2)   bardzo dobra,

3)   dobra,

3)poprawna,

4)nieodpowiednia,

6)   naganna.

2.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

       2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

VI. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 46

1.W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej.

2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 47

1.Nauczyciel jest odpowiedzialny za:

1)życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych zajęć bądź w okresie sprawowania nad nimi opieki na terenie Zespołu lub poza nim,

2)prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3)właściwą realizację treści zawartych w programie nauczanego przez niego przedmiotu.

2.Do obowiązków nauczycieli należy:

1)dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

2)wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.

3.Nauczyciel powinien:

1)bezstronnie i obiektywnie oceniać oraz sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów,

2)udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu ich potrzeb,

3)doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej.

§ 48

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale liceum profilowanego tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz programu nauczania z zakresu kształcenia w danym profilu.

2.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale technikum tworzą zespół, którego zadaniemw szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego         i kształcenia zawodowego.

3.Dyrektor Zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora Zespołu na wniosek zespołu.

4.W skład zespołu przedmiotowego wchodzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych.

5.Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, o także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)wspólne opiniowanie przygotowywanych w Zespole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 49

1.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym odziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela wychowawcy na umotywowany pisemny wniosek złożony wspólnie przez uczniów i rodziców danej klasy i podpisany przez większość uczniów i rodziców.

4.Dyrektor dokonuje zmiany nauczyciela wychowawcy w terminie czternastu dni od daty wpłynięcia wniosku po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem wychowawcą, rodzicami oraz po wnikliwym rozpatrzeniu zasadności wniosku złożonego przez młodzież i rodziców.

5.Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu.

§ 50

1.Do podstawowych zadań nauczyciela wychowawcy należy:

1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 nauczyciel wychowawca:

1)otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy,

3)współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uwzględniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka

4)(dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z różnymi trudnośi niepowodzeniami),

5)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b)współdziałania z nimi w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c)włączania ich w sprawy klasy i Zespołu,

6)współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności.

3.Każdy początkujący nauczyciel wychowawca pozostaje pod opieką wyznaczonego przez dyrektora Zespołu doświadczonego nauczyciela wychowawcy, który służy mu radą i pomocą.

4.Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 51

1.Pomoc psychologiczną i pedagogiczną, pomoc materialną i doradztwo zawodowe w Zespole organizuje pedagog szkolny we współpracy z nauczycielami wychowawcami i specjalistycznymi instytucjami..

2.Organizacja współdziałania Zespołu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi instytucjami pomocy uczniom i rodzicom polega w szczególności na :

1)uczestniczeniu nauczycieli w spotkaniach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez te instytucje,

2)zapraszaniu specjalistów na spotkania z Radą Pedagogiczną, rodzicami i uczniami,

3)zapraszaniu specjalistów tych placówek do prowadzenia zajęć warsztatowych dla nauczycieli, rodziców i uczniów,,

4)korzystaniu z pomocy specjalistów udzielanej przez te placówki dotyczącej diagnozowania i rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania w zakresie zaburzeń rozwojowych i zaburzeń dysfunkcyjnych:

- trudności w nauce,

- zaburzeń zachowania,

- zaburzeń emocjonalnych,

- dysfunkcji rozwojowych i innych.

5)ustalaniu form pomocy uczniom i ich rodzinom,

6)korzystaniu z ofert zajęć profilaktycznych proponowanych przez te placówki dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie:

- edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia,

- uzależnień,

- agresji i przemocy,

- komunikacji interpersonalnej,

- techniki uczenia się, dla maturzystów - radzimy sobie ze stresem związanym z egzaminami  

dojrzałości,

-dla uczniów klas pierwszych – integracyjno-adapcyjne ,

- inne.

3.Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2 ) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, pomocy

       psychologoczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli,

4)podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Zespołu w stosunku do uczniów z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli

5)wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego Zespołu,

6)planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Zespół na rzecz uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7)działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

4.W porozumieniu z organem prowadzącym można zatrudnić psychologa lub zlecić określoną pracę psychologowi, socjologowi, prawnikowi stosownie do potrzeb uczniów i wychowawców.

§ 52

1.Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.Opiekę nad praktykantami sprawuje dyrektor Zespołu oraz wyznaczony przez niego nauczyciel.

§ 53

1.Do zadań pracowników obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej Zespołu należy prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i gospodarczych, w szczególności:

1)zapewnienie właściwych warunków działania Zespołu, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

2)prowadzenie spraw dotyczących remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,

3)wyposażenie Zespołu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

4)zapewnienie sprawnego obiegu dokumentacji i korespondencji,

5)naliczanie i wypłacanie pracownikom wynagrodzeń i innych świadczeń,

6)prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

7)prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

8)prowadzenie kontroli wewnętrznej,

9)zarządzanie budynkami i lokalami Zespołu,

10)zapewnienie transportu, łączności i małej poligrafii na potrzeby Zespołu,

11)utrzymywanie porządku i czystości oraz zabezpieczenie mienia Zespołu,

12)sporządzanie wymaganej sprawozdawczości, analiz, ocen i zbiorczych informacji.

2.Szczegółowy zakres zadań pracowników, o których mowa w ust. 1, określają zakresy czynności ustalane przez dyrektora Zespołu.

3.Stanowiska pracy i liczbę etatów pracowników, o których mowa w ust.1, określa arkusz organizacji Zespołu.

VII. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 54

1.O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształw określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor Zespołu powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, zwaną dalej komisją wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

4.Dyrektor Zespołu może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 3, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

§ 55

1.O przyjęciu kandydatów do oddziałów pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole decyduje liczba punktów za :

1)egzaminy gimnazjalne,

2)za wyniki na świadectwie z języka polskiego, matematyka, fizyka i języka obcego przeliczone według zasad określonych w ust. 3.

3)za inne osiągnięcia według zasad określonych w ust. 4.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów w tym:

a) 100 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

– języka polskiego,

– historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyka,

- przedmiotów przyrodniczych: geografia, biologia, chemia, fizyka,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

- należy wynik procentowy z zakresu przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2.

b)100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyka, fizyka, język obcy) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

3. Sposób przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wyszczególnionych w ust. 1 pkt 2:

   18 pkt. – ocena: celujący

   14 pkt. – ocena: bardzo dobry

   10 pkt. – ocena: dobry

     6 pkt. – ocena: dostateczny

     2 pkt. – ocena: dopuszczający

 

 

4Sposób przeliczenia na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 punktów – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty. Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów,

3 punkty – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,

2 punkty – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,

2 punkty – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

2 punkty – liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

do 6 punktów – liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki ( w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

5.Kryteria, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości kandydatom dyrektor Zespołu nie później niż do końca lutego każdego roku szkolnego. Termin ten nie dotyczy szkół nowoutworzonych.

§ 56

1.Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych, z zastrzeżeniem ust. 1, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

1)kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

2)kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 57

Złożenie oryginału świadectwa ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum w terminie określonym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danej szkole wchodzącej w skład Zespołu i podstawą do umieszczenia na liście kandydatów przyjętych do danej szkoły.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 58

Uczniowi przysługują następujące prawa:

1)prawo do znajomości swoich praw oraz środków przysługujących uczniom w przypadku ich naruszenia,

2)prawo do nauki:

a)prawo do swobodnego dostępu do zajęć lekcyjnych,

b)prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej,

c)prawo do pomocy w nauce,

d)prawo do pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e)prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

f)uczeń zdolny, po spełnieniu warunków określonych w odrębnych przepisach, ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki,

3)prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań - także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

4)prawo do swobodnej wypowiedzi, wyrażania poglądów, wyrażania opinii o treściach programowych oraz metodach nauczania, wygłoszenia opinii i przedstawienia stanowiska we własnej sprawie, przedstawienia stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów,

5) prawo do informacji:

a)prawo do jawnej i umotywowanej oceny,

b)prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

6)prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej:

a)prawo do poszanowania jego godności,

b)prawo do opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

7)prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz do tajemnicy swojej korespondencji,

8)prawo do ochrony zdrowia - prawo do higienicznych warunków nauki oraz do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,

9)uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, zasiłku losowego,

10)prawo do zrzeszania się – prawo przynależności do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Zespołu,

11)prawo do równego traktowania wobec prawa szkolnego:

a)prawo do jednakowej oceny i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny lub status ucznia (dobry – słaby),

b)prawo do jednakowego traktowania w sytuacjach konfliktowych.

§ 59

1.W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowi przysługuje prawo do złożenia skargi do dyrektora Zespołu za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy lub samorządu uczniowskiego w terminie siedmiu dni.

2.W przypadku ucznia niepełnoletniego skargę w jego imieniu mogą złożyć rodzice (prawni opiekunowie).

3.Skarga powinna być rozpatrzona w terminie czternastu dni od jej złożenia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

4.Zespół prowadzi ewidencję skarg uczniów.

§ 60

Uczeń ma obowiązek:

1.Przestrzegania postanowień Statutu,

2.Dystematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu Zespołu,

3.Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu,

4.Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,

5.Bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, posiadania i używania środków odurzających,

6.Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole.

7.   Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego

zachowania w ich trakcie:

1)uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

2)nie spóźnia się na lekcje,

3)ewentualne spóźnienie ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z zaznaczeniem czasu spóźnienia,

4)spóźnienie ucznia mają wpływ na ocenę jego zachowania.

5)uczeń należycie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,

6)posiada komplet podręczników do danego przedmiotu, zeszyty, przybory szkolne, niezbędne pomoce i korzysta z nich w trakcie lekcji,

7)posiada i przynosi na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedni strój sportowy,

8)przygotowuje się do zajęć, odrabia zadania domowe, pracuje nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności,

9)wykonuje polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, stosuje się do jego wskazań i zaleceń ( rozwiązuje zadania, ćwiczenia, robi notatki ..).

10)aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, pełni w niej powierzoną rolę,

11)dokonuje samokontroli i samooceny swojej pracy,

12)nieprzestrzeganie powyższych ustaleń ma wpływ na jego ocenę z zachowania,

13)uczeń nie z zakłóca przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

14)bez wyraźnej potrzeby nie wstaje z ławki i nie przemieszcza się po klasie, nie zaśmieca sali,

15) nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela,

16) każdorazowo stosuje się do poleceń nauczyciela,

17) reaguje pozytywnie na upomnienia nauczyciela, nie komentuje,

18) nie prowadzi głośnych rozmów z kolegami, koleżankami,

19) na zajęciach nie je, nie pije, nie żuje gumy,

20) nie używa niestosownego słownictwa i wulgaryzmów ,

21) nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów,

22) w sytuacjach uporczywego niewłaściwego zachowania nauczyciel postępuje zgodnie z ustalonymi procedurami szkolnymi- § 62 Statutu

   8. Usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach

           edukacyjnych:

1)rodzice ucznia mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych,

2)w przypadku dłużej nieobecności ucznia w szkole, rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy klasy o przyczynie tej nieobecności,

3)w przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 5 dni i braku informacji od rodziców, wychowawca klasy ma obowiązek skontaktować się z rodzicami w celu poznania przyczyny tej nieobecności ,

4)każda nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych musi być usprawiedliwiona pisemnie w „Zeszycie korespondencji” przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka lub w formie zaświadczenia lekarskiego w terminie 7 dni od powrotu dziecka do szkoły,

5)nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia ma wpływ na ocenę jego zachowania,

6)uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów w dzienniczku z dopiskiem: „Biorę odpowiedzialność za drogę dziecka do domu”,

7)zgodę na zwolnienie z lekcji, na podstawie pisemnej zgody rodziców, wyraża wychowawca klasy,

8)w dzienniczku znajdują się wzory podpisów rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów.

   9.   Dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju:

                   1)    na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w „strojach galowych”.

   10. Warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

       na terenie szkoły:

1)w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych. Telefon lub inne urządzenie musi być wyłączone,

2)zabrania się nagrywania dźwięku i obrazu na terenie szkoły,

3)uczniowi, który nie przestrzega tych zakazów, nauczyciel zabiera telefon lub inne urządzenie elektroniczne i przekazuje do sekretariatu szkoły. W przypadku sprzeciwu ucznia, wzywa się pisemnie rodziców lub opiekunów prawnego do szkoły,

4)telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne odbierają z sekretariatu szkoły rodzice lub prawni opiekunowie dziecka,

5)w przypadku nagrywania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły, bez zgody nauczyciela lub dyrektora, fakt ten może być zgłoszony na policję,

6)nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zakazów ma wpływ na jego ocenę zachowania.

11. Właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz

         pozostałych uczniów:

1)   uczeń właściwie zwraca się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz  

                          pozostałych uczniów:

2) uczeń zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów z należszacunkiem, nie używa wulgarnych słów, nie jest arogancki,

3)odznacza się wysoką kulturą osobistą – w trakcie rozmowy z osobą dorosła nie trzyma rąk w kieszeni, stoi wyprostowany,

4)w stosunku do koleżanek i kolegów: nie ubliża, nie znieważa,

5)przeciwstawia się przejawom brutalności i agresji,

6)stosuje formy grzecznościowe,

7)otacza opieką młodszych kolegów,

8)nieprzestrzeganie powyższych ustaleń ma wpływ na jego ocenę zachowania.

§ 61

Uczniom wyróżniającym się pod względem nauki i zachowania mogą być przyznawane nagrody:

1)pochwała nauczyciela wychowawcy,

2)pochwała dyrektora Zespołu udzielona publicznie,

3)nagroda książkowa lub dyplom,

4)nagroda pieniężna,

5)nagrody rady rodziców, samorządu uczniowskiego, podmiotów, z którymi współpracuje Zespół, np. pracodawców, u których odbywa się praktyczna nauka zawodu.

§ 62

1.Uczeń naruszający przepisy Statutu może być ukarany:

1)upomnieniem nauczyciela wychowawcy,

2)upomnieniem lub naganą dyrektora Zespołu,

3)zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowania Zespołu na zewnątrz, korzystania z niektórych form pomocy materialnej,

4)zawieszeniem w prawach ucznia,

5)skreśleniem z listy uczniów z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres ustalony przez radę pedagogiczną nie dłużej niż do końca danego roku szkolnego,

6)skreśleniem z listy uczniów.

2.Dyrektor Zespołu na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku:

1)świadomego nagannego działania na znaczną szkodę Zespołu, społeczności klasowej, ucznia, nauczyciela lub innego pracownika Zespołu (np. dewastacja sprzętu, rozpowszechnianie informacji godzących w dobre imię, pobicie, posiadanie lub użycie środków zagrażających życiu lub zdrowiu itp.),

2)nagminnego nieusprawiedliwionego opuszczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3)fałszowania lub niszczenia dokumentów,

4)skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo pospolite,

5)używania środków odurzających lub nakłaniania do tego innych,

6)wydania zaświadczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie; w tym przypadku Zespół jest zobowiązany do udzielenia uczniowi pomocy w przeniesieniu do innej szkoły,

7)gdy rada pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowiz powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.

3.Od kar wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 uczeń może się odwołać do dyrektora Zespołu za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy lub samorządu uczniowskiego w terminie siedmiu dni. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie czternastu dni od jego wniesienia.

4.W uzasadnionych przypadkach dyrektor rozpatrując odwołanie od kary wymierzonej przez nauczyciela wychowawcę może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej. Dyrektor jest zobowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej rozpatrując odwołanie od wymierzonej przez siebie kary.

5.Od decyzji dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów Zespołu uczniowi przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 63

Nauczyciel wychowawca jest obowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

IX. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 64

1.W szkołach ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu prowadzi się klasy dotychczasowych szkół ponadpodstawowych:

1)Liceum Zawodowego o 4 - letnim cyklu nauczania,

2)Technikum Zawodowego o 5 - letnim cyklu nauczania,

3)Technikum Zawodowego o 3 - letnim cyklu nauczania,

4)Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 3 - letnim cyklu nauczania

do czasu likwidacji tych klas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.).

2.Egzamin dojrzałości przeprowadza się na warunkach i w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ):

1)do sesji zimowej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie - dla absolwentów czteroletniego Liceum Zawodowego,

2)do sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie - .dla absolwentów pięcioletniego Technikum Zawodowego,

3)do sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006 włącznie – dla absolwentów trzyletniego Technikum Zawodowego.

3.Absolwenci szkół, o których mowa w ust. 2, mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości, chyba że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego.

4.Absolwenci szkół, o których mowa w ust. 2, którzy zdali egzamin dojrzałości, otrzymują świadectwa dojrzałości. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu dojrzałości lub nie zdał tego egzaminu, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

5.Klasyfikowanie dla uczniów klas maturalnych śródroczne przeprowadza się w styczniu, a klasyfikowanie końcoworoczne – w kwietniu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 65

1.Zespół posiada pieczęć urzędową okrągłą z godłem państwa w środku i napisem w otoku: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

2.Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

§ 66

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 67

Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 68

Zmiany w Statucie wprowadza rada pedagogiczna w drodze uchwały.

§ 69

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg