^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                prostokat rekrutacja               

Fizyka - poziom podstawowy

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA IV etap edukacyjny – zakres podstawowy

Cele krztałcenia - wymagania ogólne

I.  Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
II.  Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.
III. W skazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.
IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).
 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe


1. Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń:
1)  opisuje ruch jednostajny po okręgu, posługując się pojęciem okresu i często tliwości;
2)  opisuje zależności między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i pro mieniem oraz wskazuje przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej;
3)  interpretuje zależności między wielkościami w prawie powszechnego ciążenia dla mas punktowych lub rozłącznych kul;
4)  wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości, i podaje warunki jego występo wania;
5)  wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców, wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię Ziemi;
6)  posługuje się pojęciem pierwszej prędkości kosmicznej i satelity geostacjon arn ego; opisuje ruch sztucznych satelitów wokół Ziemi (jakościowo), wskazuje siłę grawitacji jako siłę dośrod kową, wyznacza zależność okresu ruchu od promienia orbity (stosuje III prawo Keplera);
7)  wyjaśnia, dlaczego planety widziane z Ziemi przesuwają się na tle gwiazd;
8)  wyjaśnia przyczynę występowania faz i zaćmień Księżyca;
9)  opisuje zasadę pomiaru odległości z Ziemi do Księżyca i planet opartą na para laksie i zasa dę pomiaru odległości od najbliższych gwiazd opartą na paralaksie rocznej, posłu guje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku świetlnego;
10)  opisuje zasadę określania orientacyjnego wieku Układu Słonecznego;
11)  opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce;
12)  opisuje Wielki Wybuch jako początek znanego nam Wszechświata; zna przyb li żony wiek Wszechświata, opisuje rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę gala ktyk).

2. Fizyka atomowa. Uczeń:
1)  opisuje promieniowanie ciał, rozróżnia widma ciągłe i liniowe rozrzedzonych gazów jednoatomowych, w tym wodoru;
2)  interpretuje linie widmowe jako przejścia między poziomami energetycznymi atomów;
3)  opisuje budowę atomu wodoru, stan podstawowy i stany wzbudzone;
4)  wyjaśnia pojęcie fotonu i jego energii;
5)  interpretuje zasadę zachowania energii przy przejściach elektronu między pozio mami energetycznymi w atomie z udziałem fotonu;
6)  opisuje efekt fotoelektryczny, wykorzystuje zasadę zachowania energii do wyzna cze nia energii i prędkości fotoelektronów.

3. Fizyka jądrowa. Uczeń:
1)  posługuje się pojęciami pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron; podaje skład jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej;
2)  posługuje się pojęciami: energii spoczynkowej, defi cytu masy i energii wiązania; obli cza te wielkości dla dowolnego pierwiastka układu okresowego;
3)  wymienia właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ; opisuje rozpady alfa, beta (wiadomości o neutrinach nie są wymagane), sposób powstawania promie niowania gamma; posługuje się pojęciem jądra stabilnego i niestabilnego; 4)  opisuje rozpad izotopu promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu połow ic zn ego rozpadu; rysuje wykres zależności liczby jąder, które uległy rozpadowi od czasu; wyjaśnia zasadę datowania substancji na podstawie składu izotopowego, np. dato wanie węglem 14C;
5)  opisuje reakcje jądrowe, stosując zasadę zachowania liczby nukleonów i zasadę za cho wa nia ładunku oraz zasadę zachowania energii;
6)  opisuje wybrany sposób wykrywania promieniowania jonizującego;
7)  wyjaśnia wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy;
8)  podaje przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej;
9)  opisuje reakcję rozszczepienia uranu 235U zachodzącą w wyniku pochłonięcia neu tronu; podaje warunki zajścia reakcji łańcuchowej;
10) o pisuje działanie elektrowni atomowej oraz wymienia korzyści i zagrożenia płyną ce z energetyki jądrowej;
11)  opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach oraz w bombie wodorowej.

 

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg