^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                prostokat rekrutacja               

Artykuły

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

Art. 1.
W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu.
Art. 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.  organie szkoły – należy rozumieć Dyrektora Szkoły jako Organ prowadzący Szkołę, Radę Pedagogiczną, Samorząd
     Uczniowski, Radę Rodziców;
2.  statucie szkoły – należy rozumieć Statut Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku
     Mazowieckim;
3.  rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
     zastępczą nad dzieckiem.
Art. 3.
Rada Rodziców jest Społecznym Organem współdziałającym ze szkołą.
Art. 4.
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od  września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji z uwzględnieniem Art.5
Art. 5. 
Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z  chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.

Rozdział II.
Skład Rady Rodziców

Art. 6.
1.  Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły (placówki) jest zebranie rodziców klasy (grupy
     wychowawczej).
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców zwaną również „trójką klasową”, składającą się z 3
    osób, tak aby można było utworzyć, funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
3.  Klasowa Rada Rodziców wybiera spośród siebie przedstawiciela (delegata) do Rady Rodziców Szkoły.
4.  Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:
     a) prezydium (zarząd) Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,
     b) komisję rewizją, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
5.  Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane min. raz w czasie kadencji
     rady. Za plenarne zebranie rodziców uważa się spotkanie wybranych przedstawicieli (delegatów) rodziców z trójek 
     klasach i dyrekcją.
6.  Prezydium Rady Rodziców składa się z 9 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego,
     wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 5 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania
     na swym pierwszym posiedzeniu.
7.  Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż z 5 osób. Co najmniej jeden członek komisji
     rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji
     rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
 8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć, stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków,
    członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) –
    dla wykonania określonych zadań.

Cele i zadania Rady Rodziców.

Art. 7.
1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej  funkcji szkoły.
Art. 8. 
Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności :
a. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz    wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
b. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły,  a  także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
c. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś :
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno  - wychowawczych w szkole i w klasie,
2) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dzieckai  jego postępów lub trudności,
3) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swychdzieci,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;
d. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Rozdział III.
Kompetencje Rady Rodziców

Art. 9.   
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  o  charakterze wychowawczym  
    skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,
    obejmującego wszystkie treści i działania o  charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) opiniowanie wniosków o podjęcie w szkole działalności stowarzyszenia lub innych organizacji, których celem statutowym
    jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i
    opiekuńczej szkoły;
4) Uchwalanie regulaminu swojej działalności.
Art. 10. 
Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Rozdział IV.
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

Art. 11.
1 Uchwałę podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co   najmniej połowy regulaminowego składu danego
   organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy
    protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców w i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz
    Prezydium Rady.
4. Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze
    statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.
5. W sprawach spornych rozstrzygnięcia dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie Szkoły.

Rozdział V
Zasady wyborów

Art. 12.
Tryb przeprowadzenia wyborów do organów Rady Rodziców.
Rozdział I
ZASADY OGÓLNE
1.  Wyboru  przedstawiciela Rady Klasowej każdej klasy do Rady Rodziców Szkoły  przeprowadza się spośród rodziców
     uczniów danej klasy.
2.  Wyboru członków Prezydium Rady Rodziców i członków Komisji Rewizyjnej przeprowadza się spośród przedstawicieli do
     Rady Rodziców.
3.  Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4.  Każdy rodzic reprezentujący ucznia  ma prawo do głosowania.
5.  Prezydium składa się z 9 osób.
6.  Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób.
7.  Wybory członków Prezydium przeprowadza się jako pierwsze, zaś wybory Komisji Rewizyjnej jako następne.

Rozdział  II
LICZBA KANDYDATÓW, SYSTEM WYBORCZY
1.  Przedstawiciel do Rady Rodziców szkoły wybierany jest bezpośrednio spośród Rady Klasowej  zwykłą większością
     głosów.
2.  Wybiera się  jednego przedstawiciela  Rady  Klasowej do Rady  Rodziców szkoły.
3.  Wyborca może oddać tylko jeden głos na jednego kandydata.
4.  Wybory przeprowadza 3 – osobowa  Komisja Skrutacyjna.
5.  Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
6.  Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.
Rozdział III
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW na CZŁONKÓW  RADY  RODZICÓW
1.  Kandydaci na członków Rady Rodziców zgłaszani są ustnie.
2.  Każdy rodzic reprezentujący ucznia  ma prawo zgłosić kandydata .
3.  Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
Rozdział  IV
SPOSÓB GŁOSOWANIA I WARUNKI WAŻNOŚCI GŁOSU
1.  W wyborach reprezentantów Rad Klasowych w Radzie Rodziców szkoły wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „ x
    ” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
2.  Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „ x” obok dwóch lub większej liczby
     kandydatów lub nie postawiono tego znaku w kratce  z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
3.  Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw oraz poczynienie dopisków poza kratką nie wpływa
     na ważność głosu.
4.  Karty do głosowania przekazuje się Komisji Skrutacyjnej.
Rozdział V
KARTY DO  GŁOSOWANIA
1.  Komisja Skrutacyjna zarządza wydrukowanie kart do głosowania.
2.  Każda karta do głosowania musi być opieczętowana pieczątką szkoły.
3.  Wzór karty do głosowania stanowi załącznik 1 do procedury.
Rozdział VI
USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW
1.  Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania w sali, w której przeprowadzono wybory.
2.  Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni obserwatorzy organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę.
3.  Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach.
4.  W protokole wymienia się odpowiednio liczby:
1)  osób uprawnionych do głosowania,
2)  wyborców, którym wydano karty do głosowania,
3)  oddanych kart do głosowania,
4)  kart nieważnych,
5)  kart ważnych,
6)  głosów nieważnych, z podaniem przyczyn ich nieważności,
7)  nazwiska osoby, która wygrała wybory.
5.  Protokół z wynikami głosowania przewodniczący komisji odczytuje bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji
     Skrutacyjnej.
6.  Jeden egzemplarz protokołu z głosowania przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców, drugi egzemplarz
     dyrektorowi szkoły.
7.  Dokumenty z wyborów umieszcza się w opieczętowanej i opisanej kopercie i przekazuje się je Dyrektorowi szkoły w
     depozyt.
                                                                                                                                                                                    załącznik 1
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

1.    ……………………………….
2.    ……………………………….
4.    ……………………………….
5.    ……………………………….
…     ……………………………….  

8.  Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % plus jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
9.  Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponownie głosowanie.
10. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

Rozdział VII
WYBORY JAWNE
1. W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów równej ilości miejsc w danym ogniwie organizacyjnym rodziców szkoły, po
    uzyskaniu jednomyślnej zgody zebrania rodziców, dopuszcza się przeprowadzenie wyborów w głosowaniu jawnym.
2. Wybory przeprowadza 3 – osobowa Komisja Skrutacyjna.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyników głosowania w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
    przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców, drugi egzemplarz dyrektorowi szkoły.

Rozdział VI.
Ramowy plan pracy Rady Rodziców w i jej organów.
 
 Art. 13.
1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium  nie  rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 1/2 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej - złożony do prezydium rady.
 Art. 14.
1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 5 razy na rok.
2. W zebraniach Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców bierze udział  Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez Dyrektora
    osoba, zajmująca kierownicze stanowisko w szkole. Na posiedzenia Rady Rodziców i  Prezydium mogą być zapraszani
    Przewodniczący lub przedstawiciele  innych organów szkoły i  inne osoby w celu wymiany poglądów i informacji.
3. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu  Rady Rodziców, za który ponosi
    odpowiedzialność sekretarz prezydium.
Art. 15.
Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać, się także z  własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Klasowej, dowolnej grupy rodziców liczącej jednak nie mniej niż 50  osób.Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.
Art. 16.
Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.
Art. 17.
Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klas. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

Rozdział VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

Art. 18.
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem
    wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania stosuje się zasady z Art. 20,
Art. 19.
1. Propozycję wysokości składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na posiedzeniu Prezydium Rady
    Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły na plenarnym zebraniu rodziców. Ustalona wysokość
    składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki
    tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może też
    całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżenie składki
    lub zwolnienie z jej wnoszenia wymaga indywidualnego rozpatrzenia przez Prezydium Rady Rodziców. Wnioski w tej
    sprawie składają zainteresowani rodzice do wychowawcy klasy, który po zaopiniowaniu przez  Radę Klasową przekazuje
    do Prezydium Rady Rodziców. Decyzję zmiany deklaracji należy niezwłocznie przedstawić w księgowości Komitetu
    rodzicielskiego.
 Art. 20.
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na:
1. ... % środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji klasowej Rady Rodziców. Decyzję o ich
    przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy klasowa rada rodziców w
    porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to: dofinansowanie imprez
    klasowych, wycieczki i  biwaki, upiększenie izby klasowej, inne wydatki na rzecz całej klasy,
2. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w poprzez sfinansowania dożywiania, odzieży,  podręczników,
    udziału w studniówce,
3. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak; dzień patrona, festyn sportowo - rekreacyjny z
    okazji Dnia Dziecka i Dnia Spotu Szkolnego, finały szkolnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
4. dofinansowanie kosztów udziału młodzieży i opiekunów w zawodach, konkursach, olimpiadach i przedsięwzięciach o
    charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi, ogólnopolskim i międzynarodowym,
5.  sfinansowanie niektórych zajęć, pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
6.  zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, dla zespołów artystycznych i sportowych,
7.  zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, technicznego niezbędnego do
     wzbogacania procesu dydaktycznego,
8.  wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i   rachunkowości Rady Rodziców,
9.  zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,
10. zakup środków czystości, leków do szkolnych apteczek,
11. zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego,
12. remonty i naprawy sprzętu szkolnego,
13. podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,
14. na kapitał założycielski dla utworzenia określonej działalności,
15. dofinansowanie studniówki (balu maturalnego),
16. dofinansowanie działalności statutowej szkoły,
17. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego,
     wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacje urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
18. lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,
19.  dofinansowanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów lub wiązanych ze szkołą.

Rozdział VIII.
Obsługa księgowo - rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców.

Art. 21.
1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszy Rada
    Rodziców może zatrudnić pracowników. Płace pracowników ustala Prezydium Rady Rodziców oraz opracowuje zakres
    czynności i odpowiedzialności księgowego. Przewodniczący Rady Rodziców podpisuje umowę zawierającą zakres
    obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zgodnie z zapisami K.P i Ustawy o finansach publicznych z osobą    
    prowadzącą obsługę księgowo – rachunkową funduszy Rady Rodziców.
2. Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego   nadzoru nad pracą księgowego.
3. Przechowywanie zgromadzonych funduszy Rady Rodziców będzie na założonym rachunku bankowym.
4. W celu dokonywania bieżących wypłat i przelewów z rachunku bankowego Prezydium Rady Rodziców upoważnia
    Przewodniczącego lub jego zastępcę, skarbnika i osobę prowadzącą obsługę księgowo – rachunkową funduszy Rady
    Rodziców.
Art. 22. 
Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia Przewodniczącego i jego  zastępcę do dysponowania środkami
zgromadzonymi przez Radę Rodziców.
Art. 23.
Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział IX.
Postanowienia końcowe.

Art. 24.
1. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści „Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców
    Warszawy w Mińsku Mazowieckim”
2. W przypadku nierespektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także
    przez radę pedagogiczną czy radę szkoły – prezydium Rady Rodziców może założyć pisemne zażalenie na tego rodzaju
    stan rzeczy do Dyrektora Szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej
    odpowiedzi.
4.  Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w Statucie
     Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.
Art. 25.
Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i  członkowie Komisji Rewizyjne, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać, lub na wniosek 1/3 Rady Rodziców, lub umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdz. IV tego regulaminu.


Regulamin zatwierdzony uchwałą RR z dnia 19 listopada 2015 r
i przyjęty do stosowania od 20 listopada 2015 r.
Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg